December 2021

Læs denne eksamensinstruktion grundigt.

Der er mange ting, du skal vide i forbindelse med eksamen. Hvad  du? Hvad skal du? Hvad må du ikke? Det er dit eget ansvar, at du ikke overtræder reglerne for eksamen. Denne instruktion besvarer de væsentligste spørgsmål i den forbindelse.

 

Mødepligt:

Der er mødepligt til alle prøver.

 

Orienteringspligt:

Du har pligt til at orientere dig om prøveindhold og -regler i de enkelte fag. Det kan fx ske igennem din faglærer.

 

Ved sygdom:

Hvis du på grund af sygdom er forhindret i at møde til prøve, skal du straks kontakte skolen på tlf.: 74 62 23 11. Du skal aflevere en lægeerklæring, som du selv skal betale for. Lægeerklæringen skal være udstedt samme dag som prøvedagen. Ved Coronarelateret fravær er der ikke krav om lægeerklæring. Du kan i stedet anvende tro- og love-erklæring, som kan rekvireres på skolen. Rektor vil i ovenstående tilfælde normalt give dig en ny prøvetermin.

 

Inden prøverne:

Du skal sikre dig, at vi har de korrekte oplysninger om dig på skolen. Hvis du har skiftet adresse og/eller telefonnummer, skal du huske at oplyse din nye adresse og dit telefonnummer.

 

Tjek prøverne:

Prøveplanen er fuldt offentliggjort 6.dec Tjek at alt er med. Kontakt undertegnede hurtigst muligt, hvis noget ser forkert ud.

 

Mødetid:

Der er ved alle mundtlige prøver mødetid 20 min før start. Kommer du for sent til en prøve, vil du som hovedregel ikke få lov til at gå op til prøven. I undtagelsestilfælde må man gerne bytte tid med kammerat, men det skal være med en man stoler på, for man hæfter stadig for den tid, der står i Lectio. Informer din lærer, hvis I bytter tid.


Mobiltelefon m.v.:

Din mobiltelefon/smartphone/smartwatch skal slukkes helt (dvs. sådan at der skal bruges pinkode for at tænde den igen) og afleveres til lærer/eksaminator, inden prøven begynder. Hvis du efterlader den i bilen, skal den også slukkes helt. Den må ikke efterlades i taske eller jakkelomme. Det vil blive betragtet som forsøg på snyd.

Skolen kan ikke gøres ansvarlig for evt. tyveri/skader. Det sikreste er derfor at lade mobiltelefonen blive hjemme.

 

 

Drikkevand:

Vanddunk skal pga. coronarisiko medbringes og være fyldt hjemmefra.

 

Brug af computer ved mundtlige prøver:

Du skal selv medbringe computer, oplader, USB-stik og head-set til alle prøver.

HUSK:

  • Du har selv ansvar for at sikre, at din computer virker.
  • Husk Headset med
  • Du skal slå Bluetooth og lignende fraHead-set, der kræver Bluetooth, må derfor ikke benyttes.
  • Du må gerne høre musik under prøverne, der er downloadet i forvejen. Du må altså ikke online streame musik- ej heller film under prøverne.
  • Hvis du ikke bruger PC skal du pga Coronarisiko selv medbringe andet skriveredskab.

 

 

Prøvernes varighed:

Prøvernes varighed fremgår i Lectio.

 

Prøvernes afvikling:

Det er uhensigtsmæssigt at forlade en prøve inden den der færdig. En prøve, der er startet, fx med udlevering af trukket spørgsmål, ender med en karakter.

En mundtlig prøve er en samtale mellem eksaminand og eksaminator. En prøve er derfor ikke en monolog fra elevens side. Eksaminator skal stille spørgsmål. Censor kan stille spørgsmål.

 

 

 

Klage over prøver:

Klager kan handle om eksamensgrundlaget (fx du blev eksamineret i noget, der ikke er undervist i). De kan også handle om prøveforløbet eller om bedømmelsen.

Klager stiles til rektor og der er en frist på 14 dage. Men det er ved mundtlige prøver smartest at klage, mens censor endnu er i huset. Klagen skal være konkret, den skal være skriftlig, og den skal være begrundet.

 

Rektor afgør herefter klagen med en omprøve, ombedømmelse (kun i helt særlige tilfælde) eller afviser klagen som åbenlyst grundløs.

Du kan klage over rektors afgørelse. Klagen stiles til Undervisningsministeriet og afleveres til rektor.

 

 

 

Tag hensyn:


Når prøven er slut, bedes du hurtigst muligt søge væk fra eksamenslokalet. Snak på gangen larmer meget mere end du tror!

 

 

Tilladte hjælpemidler

De hidtil gældende regler om adgang til nettet ved de gymnasiale prøver er skærpet. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at benytte internettet som fagligt hjælpemiddel.

Det er således ikke tilladt at foretage søgninger på nettet, fx ved brug af Google, og det er ikke tilladt at anvende kommunikationsudstyr, fx mobiltelefoner, smartwatch, fildeling.

Digitalt materiale, der kan opbevares lokalt, dvs. på din egen computer, må ikke tilgås via nettet. Du skal derfor før prøven have gemt alt det materiale, du ønsker at kunne tilgå på din egen computer. Det gælder også de dokumenter, som du måtte have gemt ”i skyen”, fx i Google Drev eller Dropbox.

Vigtigt: Du må heller ikke åbne din undervisningsbeskrivelse i Lectio. Du skal derfor have downloadet alt det materiale, egne opgaver og links, som du ønsker at have adgang til under prøven inden prøven starter – også links til fx ordbøger og Enggram/Min Læring.

Din faglærer laver før prøven en oversigt med link til de ordbøger, fagbøger og materialer, som du må linke direkte til. Oversigten skal downloades til din egen computer inden prøven.

Særligt om OneNote: Du må tilgå de dokumenter og opgaver, som du har gemt i OneNote.

Det er ikke tilladt at benytte interaktive programmer (fx Wolfram Alpha, Google Translate, Word Oversæt, Google Earth eller Grammarly.)

Aktiviteten på internetserveren logges løbende og overvåges under prøverne med henblik på at tjekke om nogen bruger nettet ulovligt.


 

 

 

Snyd:

Hvis vi opdager, at du snyder, bliver du bortvist eller får -3. Snyd kan være mange ting, fx uretmæssig kommunikation eller plagiat.

 

6/12 2020

Karl Jørgen Møller

 

Du kan her se Elevinstruksen vedrørende mundtlige prøver som PDF (vinter 2021-22)