Kommende elev

Aabenraa Statsskole er et moderne gymnasium, centralt beliggende i byen. Undervisningen foregår i nye lokaler og i åbne studiemiljøer, der danner rammen om gruppe- og projektarbejde.

Vi tilbyder alle de traditionelle fag, men følger også med tiden og opretter løbende nye fag, fx innovation, mediefag, informationsteknologi, erhvervsøkonomi og bioteknologi. Det store udbud af fag betyder, at du kan tone din uddannelse i en faglig retning, der passer til dine interesser. Tjek vores studieretninger og linjer. Kig også på Adgangskortet og opdag, hvad din ungdomsuddannelse giver mulighed for.

Undervisningen fylder meget på gymnasiet, men langt fra alt. Af og til aflyses den skemalagte undervisning til fordel for fælles aktiviteter. Det kan være idrætsdag, fællessamlinger, temadage og fællesarrangementer, hvor du lærer noget på en anden måde.
Skolen lukker heller ikke ned, når det ringer ud efter sidste modul. Der foregår en masse efter skoletid, som du kan deltage i, hvis du har lyst: bigband, billedkunst, idræt og fotoklub – bare for at nævne nogle af mulighederne.

Aabenraa Statsskole er også en del af samarbejdet ”Aktiv Campus Aabenraa”, hvor byens uddannelser og skoler sammen med Aabenraa Kommune, Business Aabenraa, Bibliotekerne i Aabenraa og Arena Aabenraa samarbejder om at styrke byens studiemiljø. På Studieby Aabenraa kan du læse mere om Aabenraa som uddannelsesby. Her finder du blandt andet information om studieboliger, uddannelser og events for unge i Aabenraa.

Er du studerende i Aabenraa, behøver du ikke bekymre dig om en studiebolig – Aabenraa Kommune tilbyder sammen med en række samarbejdspartnere “Tag over hovedet” garanti, som du kan læse om ordningen her. Der er i 2017 ansøgningsfrist den 14. august.

Det er vores mål at du skal føle dig velkommen på Aabenraa Statsskole.

Adgangskrav

Her kan du læse om de formelle krav du skal opfylde for at kunne starte din uddannelse hos os. 

Se kravene for optagelse på STX

Optagelsesbetingelser

Du skal opfylde disse betingelser:

Skolen optager dig

 • hvis du søger til tiden
 • hvis din skole i uddannelsesplanen ikke har indstillet dig til prøve, og
 • hvis du opfylder betingelserne nedenfor:

Du søger fra 9. klasse og tager folkeskolens obligatoriske afgangsprøver i

 • dansk (mundtligt og skriftligt)
 • matematik (skriftligt)
 • engelsk (mundtligt)
 • fysik/kemi (mundtlig)

Herudover to prøver som Undervisningsministeriet udtrækker:

 • en prøve i et af fagene engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag eller tysk/fransk
 • en prøve i et af fagene matematik, geografi eller biologi

Du søger fra 10. klasse og tager 10. klasseprøve i:

 • dansk (mundtligt og skriftligt)
 • matematik (mundtligt og skriftligt)
 • engelsk (mundtligt og skriftligt)
 • tysk eller fransk (10. klasses prøve mundtligt og skriftligt eller 9. klassesprøve)
 • fysik/kemi/biologi/geografi (10. eller 9. klassesprøve)
 • Direkte fra 10. klasse hvis 1) er opfyldt og ansøgeren i 10. klasse aflægger prøver i dansk, engelsk og matematik.

Hvis du ikke opfylder disse betingelser, men alligevel ønsker at søge, indstilles du til optagelsesprøve.

Se kravene for optagelse på HF

Optagelsesbetingelser
Du skal opfylde disse betingelser:

Skolen optager dig
• hvis du søger til tiden
• hvis din skole i uddannelsesplanen ikke har indstillet dig til prøve, og
• hvis du opfylder betingelserne nedenfor:
Du søger fra 9. klasse og tager folkeskolens obligatoriske afgangsprøver i
• dansk (mundtligt og skriftligt)
• matematik (skriftligt)
• engelsk (mundtligt)
• fysik/kemi (mundtlig)
Herudover to prøver som Undervisningsministeriet udtrækker:
• en prøve i et af fagene engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag eller tysk/fransk
• en prøve i et af fagene matematik, geografi eller biologi
Du søger fra 10. klasse og tager 10. klasseprøve i:
• dansk (mundtligt og skriftligt)
• matematik (mundtligt og skriftligt)
• engelsk (mundtligt og skriftligt)
• tysk eller fransk (10. klasses prøve mundtligt og skriftligt eller 9. klassesprøve)
• fysik/kemi/biologi/geografi (10. eller 9. klassesprøve)
Direkte fra 10. klasse hvis 1) er opfyldt og ansøgeren i 10. klasse aflægger prøver i dansk, engelsk og matematik.
Hvis du ikke opfylder disse betingelser, men alligevel ønsker at søge, indstilles du til optagelsesprøve.

Optagelsesprøve

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) og obligatorisk optagelsesprøve (OOP) – 2018

21. og 22. marts : Optagelsesprøver/uddannelsesparathedsvurdering.  Der kan inddrages uddybende samtaler med studievejleder.

Senest ultimo marts: Aabenraa Statsskole sender resultat af vurdering til UU og ansøger

Herudover kan der afholdes optagelsesprøver/uddannelsesparathedsvurderinger efter behov.

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
En ansøger til uddannelsen til studentereksamen (STX) eller højere forberedelseseksamen (hf), som ikke vurderes uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller af egen skole, men som alligevel fastholder ønsket om optagelse på en gymnasial uddannelse, har krav på at få foretaget en fornyet uddannelsesparathedsvurdering af den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet.

Den nye uddannelsesparathedsvurdering afgør, om ansøgeren har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Vurderingen bygger normalt både på en faglig prøve og en uddybende samtale.

Den faglige prøve ligger i dansk, engelsk, matematik og enten fysik/kemi eller 2. fremmedsprog afhængigt af ansøgerens valg af studieretning.

Obligatorisk optagelsesprøve (OOP)
En ansøger til uddannelsen til studentereksamen (STX) eller højere forberedelseseksamen (hf), der søger direkte fra grundskolen, men som mangler en eller flere af folkeskolens afgangsprøver, skal til en obligatorisk optagelsesprøve på den gymnasieskole, ansøgeren har som sin første prioritet. Dette gælder dog ikke ansøgere, som er forhindret i at tage et eller flere afsluttende fag pga. sygdom. Sådanne ansøgere tilbydes en sygeeksamen på afleverende skole.

Formålet med den obligatoriske optagelsesprøve er at afprøve ansøgerens faglige viden på tilsvarende måde som de prøver, optagelsesprøven træder i stedet for.

Der prøves i dansk, matematik, engelsk samt enten fysik-kemi eller 2. fremmedsprog, afhængigt af ansøgerens valg af studieretning.

Optagelsesprøverne kan både være mundtlige og skriftlige. De mundtlige prøver er en samtale om en ukendt tekst eller en opgave. De foregår normalt på følgende måde:

– Prøverne varer ca. 20 minutter

– Der er 20 minutters forberedelse til prøverne i engelsk, dansk og tysk

– I hvert fag medvirker normalt to lærere

– I særlige tilfælde stilles prøver som skriftlige prøver

Fælles for prøverne (UPV og OOP)
På Aabenraa Statsskole afvikles prøverne i marts og april og efter behov.

Ansøgere til de tre-årige gymnasiale uddannelser skal aflægge de faglige delprøver på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver.

Ansøgere til den to-årige hf-uddannelse skal aflægge delprøverne i dansk, engelsk og matematik på niveau med prøverne i 10. klasse, mens delprøverne i 2. fremmedsprog og fysik/kemi ligger på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver efter 9. klasse.

Hvis en ansøger efter prøven ikke kan optages på en tre-årig gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX), gælder afgørelsen normalt tillige samme skoleår for optagelse på den pågældende uddannelse og andre tre-årige gymnasiale uddannelser på alle øvrige institutioner.

Hvis en ansøger efter prøven ikke kan optages på den to-årige hf-uddannelse, gælder afgørelsen normalt tillige samme skoleår for optagelse på den to-årige hf-uddannelse på alle øvrige institutioner.

Ansøgeren får besked om prøvens udfald pr. brev, der afsendes fra skolen senest dagen efter, prøven eller samtalen har været afholdt. Ved skriftlige prøver går der nogle dage.

Resultatet af prøven sendes til Ungdommens Uddannelsesvejledning, der kan modtage begrundelse.

 

Lovgivning:
Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse
Link til retsinformationen.dk

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser
Link til retsinformationen.dk

Yderligere spørgsmål
Hvis du har særlige spørgsmål er du velkommen til at kontakte skolen.

Studieretning og fagpakke

Læs om vores udbud af STX studieretninger og HF-fagpakker.

Din ungdomsuddannelse

pratiskinfo

Praktisk info

Praktiske oplysninger til kommende elever og kursister.

miljo

Vores studiemiljø

Se, hvad vi tilbyder af aktiviteter udenfor skoletiden.

vejledning

Vejledning

Vores vejledere giver også rådgivning til kommende elever.

album

Se billeder

Se billeder fra livet på skolen.