Aabenraa Statsskoles mission

Aabenraa Statsskoles målsætning er fastlagt gennem love og bekendtgørelser og danner grundlaget for STX- og HF-uddannelserne.

Dette indebærer at vi forbereder vores elever til videregående uddannelse ved at fokusere på, at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem kombinationen af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

For at forankre fagligheden i den verden vi lever i, indebærer det desuden at vi fokuserer på at udvikle elevernes personlige myndighed til at være borgere i et samfund der bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Vi lægger vægt på, at eleverne opnår forståelse af såvel det nære som det europæiske og globale perspektiv.

Centralt i elevernes uddannelsesforløb står således udviklingen af deres kritiske sans samt deres kreative og innovative evner.

Aabenraa Statsskoles vision

Aabenraa Statsskole tilbyder et aktivt læringsmiljø, hvor de unges motivation er omdrejningspunktet for skabelsen og oplevelsen af en uddannelse med udsyn. Vi fremmer en ungdomskultur, der på en og samme tid rummer læring, faglighed, innovation, tradition, udvikling, udfordringer, tryghed og trivsel.

Vores STX- og HF-uddannelser henvender sig til de unge, der ønsker en mellemlang eller lang videregående uddannelse efter deres eksamen, og vores studieretningsudbud er så mangfoldigt, at de kan få dette ønske opfyldt.

De unges succes hviler på gode resultater i det faglige arbejde. Vi motiverer dem ved at bevidstgøre dem om, hvordan de med udgangspunkt i arbejdet i det enkelte fag kan bruge denne viden og indsigt til at opdage nye horisonter og sammenhænge, når de går metodisk til værks.  Vi arbejder med studieretningstoning for at understrege hvordan fagene hver især hænger sammen med studieretningens overordnede fokus. De unge lærer at bruge de praktiske værktøjer som IT-programmer, teknisk udstyr, materialer mv, som sammen med teori og metode er forudsætningen for, at de mestrer fagene til fulde.

Vores menneskesyn tager udgangspunkt i, at det enkelte menneske for at kunne yde sit bedste har krav på at blive set, både som individ og som medlem af et socialt fællesskab. Derfor supplerer vi den daglige undervisning med aktiviteter, der kan styrke de sociale kompetencer og dermed evnen til at lære.

Vores pædagogiske praksis er både innovativ og traditionel og dermed under konstant udvikling. Målet er at forene den faglige og den personlige dannelse for dermed at give de unge den bagage, der kan modne dem til at træffe fremtidige valg.

For at styrke de unges kompetencer bredt, fremmer vi som supplement til den undervisning der foregår i klasseværelserne, grupperummene, idrætshallerne, laboratorierne, redigeringsrummene, musiklokalerne og billedkunstværkstederne, faglige aktiviteter og udfordringer, der ligger uden for skolens fysiske rammer, f.eks. konkurrencer, virksomhedscases, kulturelle og erhvervsrelaterede projekter samt studieture og ekskursioner.

Vi skaber et udsyn, der med afsæt i det nære retter sig mod globale sammenhænge.

Aabenraa Statsskole lægger således hus til en ungdomskultur, der bygger bro mellem undervisningen og aktiviteter, der ikke er skemalagte, en kultur der både rummer det seriøse, det særlige, det sociale og det sjove – alt sammen noget der udvikler de unges studieparathed og studiekompetence.