Om skolen

Billede af LMP

Velkommen

Her kan du læse rektors velkomst.
Fællesbillede af personale på Aabenraa statsskole

Personaleoversigt

Uddannelse med udsyn

Se ledige stillinger

Organisation

Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning

Aabenraa Statsskole har en bestyrelse på ti medlemmer. To medlemmer er uden stemmeret. Bestyrelsen er sammensat således:

Seks udefrakommende medlemmer

 • Et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Aabenraa Kommune
  Ejler Schütt
 • Et medlem udpeget af Skolelederforeningen i Aabenraa Kommune
  Iben Vind-Hansen (Næstformand)
 • Et medlem udpeget af Syddansk Universitet
  Martin Klatt
 • Et medlem udpeget af Business Aabenraa
  Jesper Baungård
 • Et medlem udpeget af Region Syddanmark
  Andrea Terp
 • Et medlem udpeget ved selvsupplering
  Den tiltrædende bestyrelse beslutter, hvem den ud fra en kompetenceprofil skal selvsuppleres med.
  Ingrid Fabricius (Formand)

Fire  medlemmer fra Aabenraa Statsskole

 • To medlemmer udpeget af medarbejderne
  Jesper Kohberg-Skov, lektor og tillidsrepræsentant – med stemmeret
  Iben Gregers Jensen, lektor – uden stemmeret
 • To medlemmer udpeget af elevrådet blandt deltagere i uddannelse på skolen
  Tobias Mix – med stemmeret
  Julie Patricia Reimers – uden stemmeret

Klik på diagrammet for at se skolens udvalg

Personaleoversigt

Du kan finde navne, billeder og kontaktoplysninger på skolens ansatte i personaleoversigten

Personalebillede skoleåret 2019-2020

Persondatapolitik

Aabenraa Statsskoles persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med
kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

Her kan du læse Aabenraa Statsskoles persondatapolitik

Du kan kontakte skolens databeskyttelsesrådgiver (DPO) på dpo@statsskole.dk eller via skolens hovednummer 74 62 23 11.

Der er pt. ingen ledige stillinger.

Ledelsesgrundlag

Her finder du ledelsesgrundlaget for Aabenraa Statsskole.

Brugerinformation

Ferieplan for skolens elever

 

Ferieplan 2021-2022

Skolestart

Mandag den 9. august 2021 for nye elever

Tirsdag den 10. august 2021 for fortsætterelever

 

Efterårsferie

Lørdag den 16. oktober 2021 – søndag den 24. oktober 2021

 

Juleferie

Onsdag den 22. december 2021 – tirsdag den 4. januar 2022

 

Vinterferie

Lørdag den 12. februar 2022 – søndag den 20. februar 2022

 

Påskeferie

Lørdag den 9. april 2022 – mandag den 18. april 2022

 

Kr. Himmelfart

Torsdag den 26. maj 2022 – søndag den 29. maj 2022
(der kan forekomme eksamen fredag)

 

Pinse

Lørdag den 4. juni 2022 – mandag den 6. juni 2022

 

Sommerferie

Lørdag den 25. juni 2022

 

Ferieplan 2022-2023

Skolestart
Mandag den 8. august 2022 for nye elever

Tirsdag den 9. august 2022 for fortsætterelever

 

Efterårsferie

Lørdag den 15. oktober 2022 – søndag den 23. oktober 2022

 

Juleferie

Torsdag den 22. december 2022 – tirsdag den 3. januar 2023

 

Vinterferie

Lørdag den 11. februar 2023 – søndag den 19. februar 2023

 

Påskeferie

Lørdag den 1. april 2023 – mandag den 10. april 2023

 

Kr. Himmelfart

Torsdag den 18. maj 2023 – søndag den 21. maj 2023
(Der kan forekomme prøver fredag)

 

Pinse

Lørdag den 27. maj 2023 – mandag den 29. maj 2023

 

Sommerferie

Lørdag den 24. juni 2023

Profil og nøgletal

Ifølge Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal landets uddannelsesinstitutioner offentliggøre en række oplysninger online.

Mange af oplysningerne for Aabenraa Statsskole er placeret relevante steder på skolens hjemmeside.

Du finder centrale nøgletal for indeværende skoleår via menuen i højre side.

Lektionstider på Aabenraa Statsskole

1. modul
Kl. 8.05-9.35

2. modul
Kl. 9.55-11.25

3. modul
Kl. 11.55-13.25

4. modul
Kl. 13.40-15.10

5. modul
Kl. 15.15-16.45

Egenbetaling

 

Som elev på Aabenraa Statsskole er der i løbet af din uddannelse udgifter, du selv skal dække gennem egenbetaling.

Studieture
Alle elever skal påregne en udgift til studieture på cirka 3800 kr. i løbet af uddannelsesperioden. Beløbet dækker alle udgifter bortset fra mad og lommepenge. Beløbet kan i forbindelse med særlige internationale aktiviteter fraviges efter aftale mellem klasse, skole og forældre.

Ekskursioner
I løbet af din tid på Aabenraa Statsskole vil du komme på faglige ekskursioner i forbindelse med undervisningen. Som elev skal du påregne en udgift på maksimum 80 kr. per ekskursionsdag. Beløbet dækker alle udgifter bortset fra mad og lommepenge. Ved flerdagsekskursioner kan der kommer yderligere udgifter til f.eks. overnatning.

Introtur
Når du starter som førsteårselev på Aabenraa Statsskole, skal du på introtur til Sønderborg Idrætshøjskole . Turen koster 150 kr. Beløbet dækker ophold, forplejning og aktiviteter.

Ti-Nspire CAS
Alle nye elever i 1g og 1hf skal have matematik på mindst C-niveau. Undervisningen er baseret på brug af softwaren Ti-Nspire CAS. Programmet kan købes som etårig lejelicens på skolen og koster 150 kr.

Elevskabe
Ved skoleårets start får alle elever tildelt et elevskab til opbevaring af personlige ejendele. Opbevaringen sker på eget ansvar, og du kan købe en hængelås på skolens kontor til 20 kr.

Sund mad – sund hjerne

Kantinens navn er Aabenraa Statsskoles Kantine. Kantinen er en integreret del af Aabenraa Statsskole.

Ansatte i kantinen er Morten Heldt (kantineleder), Hanne Johannsen, Viola Hansen og Remzije Pacolli (kantinemedhjælpere).
Kantinens formål er at tilbyde elever, ansatte og eventuelle gæster god og sund mad til priser svarende til prisniveauet i andre private og offentlige kantiner.

 

Kundepolitik og madpolitik

Kantinens salgsområde er lækkert indrettet – kundevenligt, tidssvarende og hygiejnisk.

Du kan bevæge dig rundt om en madø med salatbar og diske med et stort og varieret udvalg af for eksempel sandwiches, hjemmebagte boller, lune retter og frugt. For at du hurtigt kan komme til at nyde din mad og give et godt flow uden ventetid, er der to betalingssteder. Til at servicere dig er der ansat fire dygtige kantinemedarbejdere, nemlig:  Morten, Hanne, Viola og Remzije.

Madpolitisk lægger kantinen vægt på at have så stor en egenproduktion som muligt og på at kunne udbyde et bredt udvalg af groft og grønt. Der er søde sager og softdrinks nedprioriteret til fordel for en opprioritering af hjemmebag, juice, flaske- og almindeligt vand.

Kantine salat

Bogkælderen

Bogdepotet finder du i kælderen under A-fløjen, hvor Jan Overgaard står for udlån af bøger enkeltvis og i klassesæt. Bøger bestilles og hjemkaldes gennem systemet BOSS.

 

Åbningstider
Mandag – fredag kl. 9.00-12.00
Tirsdag dog fra kl. 9.25.

Kontaktoplysninger
Telefon: 73 61 31 34
Mail: jo@statsskole.dk

Billede af lærer JO

Handlingsplan for evakuering af skolen

Hændelsen spottes

 1. Bevar ro og omtanke.

Alarmering

 1. Start brandalarmen.
 2. Ring 112.
 3. Giv besked til kontoret.

Hensigtsmæssig adfærd under situationen – elev/personalesikkerhed

 1. Sørg for, at alle forlader lokalet og går til sportspladsen syd for idrætsanlægget.
 2. Alle medarbejdere tjekker de to tilstødende lokaler.
 3. Påbegynd evt. slukning.
 4. Man skal ved røgfyldte rum altid søge mod gulvet.
 5. Plan over flugtveje er ophængt på gangarealer.

Klarmelding

 1. På sportspladsen samles eleverne i undervisningshold sammen med holdets lærer.
 2. Hvis nogle personer savnes skal dette straks meddeles ledelsen.
 3. Rektor eller dennes stedfortræder er ansvarlig for der tjekkes at skolen er rømmet.

Når hændelsen er overstået

 1. Brandmyndigheder, rektor eller rektors stedfortræder melder hændelsen overstået.

Brandalarm aktiveres ved brand

Undervisningsmiljø på Aabenraa Statsskole

Ifølge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsen.

Vurderingen af undervisningsmiljøet foretages mindst hver tredje år, og i november 2015 besvarede alle Aabenraa Statsskoles elever et spørgeskema om deres trivsel på skolen, indeholdende blandt andet spørgsmål om undervisningsmiljøet. Efterfølgende har en arbejdsgruppe bestående af elevrepræsentanter, lærere og ledelse analyseret resultaterne af undersøgelsen, og rektor har været i dialog med samtlige klasser om såvel trivsel som undervisningsmiljø.

Elevtrivselsundersøgelsens rapport og de efterfølgende samtaler med skolens 33 klasser viser, at eleverne generelt har høj trivsel på følgende områder: brug af IT i undervisningen, dygtige lærere, de moderne fysiske rammer, de frivillige aktiviteter efter skoletid, rummelighed og plads til forskellighed. På andre områder er der brug for at justere praksis, se indsatsområder 2016-19 vedrørende undervisningsmiljøet herunder.

I løbet af 2016 udarbejder Aabenraa Statsskole en vision og strategi for 2016-19, og de mange gode samtaler med eleverne om trivsel og undervisningsmiljø er vigtige bidrag til skolens mål for de kommende år. Mange af eleverne har et ønske om, at Aabenraa Statsskole også fremover skal tilbyde frivillige aktiviteter, og skolen fortsat skal udbyde såvel naturvidenskabelige, kunstneriske, sproglige som samfundsfaglige studieretninger, da det er mangfoldigheden af fag, muligheder og mennesker, der gør, at man som elev på Aabenraa Statsskole er i et inspirerende miljø, hvor der er plads til alle, og hvor det er lærerigt og sjovt at være. Eleverne har samstemmende givet udtryk for at motivationen til at lære øges, når blandt andet følgende er en naturlig del af hverdagen: gode relationer mellem elever og lærere samt konstruktiv og fremadrettet respons på skriftlige opgaver. I perioden 2016-19 har Aabenraa Statsskole valgt at sætte særligt fokus på elevmotivation, herunder faglig læring og ungdomskultur.

Elever, lærere og ledelse har udvalgt følgende indsatser for det fremadrettede arbejde med det sociale, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø:

OmrådeUddybning af resultater fra undersøgelsen samt  dialog med eleverneHandlinger samt mål ved næste vurderingTidsplanAnsvarlig
Socialt miljøAASS ligger lidt under landsgennemsnittet, vurderingen er i kategorien ”god vurdering”. Rektors dialog med klasserne pegede især på, at mange elever har et ønske om at lave aktiviteter på tværs af klasserne.

 

 

Der er et ønske om at øge elevantal til skolens fester.

AASS ligger på eller over landsgennemsnittet.

I forbindelse med næste års planlægning indlægges mindst 2 dage, hvor eleverne deltager i faglige aktiviteter på tværs af klasser og/eller årgange

 

Festudvalget aktiveres

Planlægning af det kommende skoleår i maj 2016: Datoerne planlægges på forhånd. Studierådene aktiveres i forhold til planlægning af indholdet af dagene i starten af skoleåret 2017

I starten af skoleåret 2016-17 udarbejder festudvalget en strategi for at øge deltagelse af antal elever ved festerne

Rektor Lone Mailandt-Poulsen
Fysisk miljøAASS ligger over landsgennemsnittet i målingen, (i kategorien ”god vurdering”), men kommentarerne fra eleverne i rapporten viser, at der i nogle lokaler er ønske om nye og bedre stole samt flere strømstikNæste måling skal vise, at AASS fortsat fastholder eller forbedrer vurderingen fra 2015 og fortsat er over landsgennemsnittet.

Målet er, at alle lokaler har opdateret møblement samt tilstrækkelig adgang til strøm.

Forår 2016: alle lokaler gennemgås og der indkøbes stole samt strømstikVicerektor Torben Bjerring
Æstetisk miljøAASS ligger under landsgennemsnittet på nogle af spørgsmålene og over på andre.

Udvalgets konklusion er, at vurderingen skyldes, at de sidste tre års ombygning for nylig er afsluttet og at indretningen endnu ikke er helt på plads

Næste måling skal vise, at AASS ligger over eller på landsgennemsnittet på samtlige spørgsmål vedrørende det æstetiske miljø.Forår 2016: Udsmykning af fællesarealer er igangsat med ophængning af kunst.

Samarbejde med kunstner Lise Eiler om udsmykning af sproggangen igangsat (c-gangen, 1, sal).

Studiecenteret i d-fløjen nyindrettes. Elever inddrages.

Gangarealerne i m- og d-fløjene udsmykkes så de afspejler fagene. Musik-, billedkunst- og mediefagslærerne er involverede i arbejdet.

I 2017-18: skolens undervisningslokaler gennemgås og der træffes valg om udsmykning af det enkelte lokale.

Vicerektor Torben Bjerring

[/vc_column]

Studie- og ordensregler

Aabenraa Statsskoles studie- og ordensregler er fastsat i overensstemmelse med Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK. 1077 af 10/09/2017) af skolens ledelse efter høring i Bestyrelsen, Pædagogisk Råd og Elevrådet.

 

Det primære mål med studie- og ordensreglerne er at fremme studieaktiviteten og bidrage til et trygt undervisningsmiljø og god trivsel. Reglerne skal understøtte skolens vision og grundlæggende værdier (Individet i fællesskabet, Højt til loftet, Tillid, Initiativ, Medejerskab)

 

Studie- og ordensreglerne er gældende for elever ved Aabenraa Statsskole. Disse gælder i skoletiden, hvad enten den foregår på skolen, på ekskursioner eller lignende. Studie- og ordensreglerne gælder også, når elever i øvrigt opholder sig på skolen, når de kan identificeres med skolen, eller når elevernes adfærd skønnes at kunne have betydning for forhold på skolen (f.eks. via adfærd på sociale medier).

Skolen informerer eleverne om studie- og ordensreglerne og om konsekvenser af manglende overholdelse af reglerne. Det er en pligt for elever at holde sig orienteret om reglerne.

Regler om adfærd og samvær

Aabenraa Statsskole er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange mennesker, og den enkeltes adfærd har betydning for andres trivsel og arbejdsmiljø. Vi tager derfor alle hensyn til hinanden og viser omtanke i forhold til skolens bygninger, funktion, inventar og materiel.

Det indebærer, at vi behandler hinanden med ligeværdighed, og at vi udviser respekt og tolerance, så vi sikrer, at Aabenraa Statsskole er et trygt sted at være.

Ingen ved Aabenraa Statsskole må udsættes for – eller udsætte andre for – krænkende eller nedværdigende behandling. Se også skolens antimobbestrategi.

Det er ikke tilladt at tage fotos, optage eller dele lyd og video, der kan krænke eller nedgøre andre. Optagelse af lyd eller video eller fotografering på skolen (både i undervisningen, pauserne og ved sociale arrangementer) kræver skriftligt samtykke fra de personer der optages. Fotografering i en undervisningssituation aftales altid med læreren.

Elever har pligt til at efterkomme de ansattes anvisninger – herunder de særlige regler, der udarbejdes i forbindelse med ekskursioner og studieture.

Bøger og andre undervisningsmidler

De bøger, man som elev får stillet til rådighed, skal behandles med omhu og være forsynet med tydeligt navn, klasse og årstal. Elever har erstatningsansvar, hvis en bog bliver væk eller ødelagt af f.eks. tilskrivninger. Erstatningsansvaret gælder også for andre udleverede undervisningsmidler.

Regler for brug af computere og netværk på skolen

Skolens internetadgang og printere stilles frit til rådighed for alle elever til brug ved skolearbejdet. Det forudsætter, at alle overholder love og regler for brugen.

Parkering

P-pladserne ved Boligforeningen på Callesensgade er private og må ikke benyttes. Parkeringspladserne med indkørsel fra Forstallé og Callesensgade er kun for skolens personale og gæster. Elever med særlig tilladelse kan parkere langs bygningen ved idrætshallen på Skolevænget. Der er offentlige parkeringspladser ved IBC. Cykler henstilles i cykelstativerne bag E-fløjen, bag M-fløjen, samt på stien mellem Forstallé og IBC.

Eksamen

I forbindelse med eksamen og prøver er regelgrundlaget ’’Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser’’ BEK 1276 af 27/11/2017 (for elever startet i gymnasiet efter 1. august 2017).

Skolen udleverer via Lectio en skriftlig orientering om reglerne for eksamen til alle elever. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i disse regler og i de retningslinjer, skolen udarbejder.

Ved konstateret snyd i forbindelse med en prøve eller eksamen kan eleven – ud over at blive bortvist fra prøven – også tildeles en skriftlig advarsel jf. reglerne om snyd.

Reglerne for eksamen gælder også under de interne prøver: Deltagelse i de interne eksamenslignende prøver er en forudsætning for at kunne blive indstillet til eksamen.

Tilstedeværelse

Alle former for fravær, herunder manglende aktiv deltagelse i undervisningen samt manglende eller ikke-rettidigt afleverede opgaver, registreres løbende som fravær. Dette gælder uanset årsagen til fraværet.

Lærerne registrerer elevernes tilstedeværelse i hver lektion. Undervisningen er organiseret med dobbeltlektioner uden pause, som i det studieadministrative system håndteres med 50 eller 100% fravær.

Eleverne har pligt til at give skolen besked om fravær og årsagen til dette. Det sker under ”fraværsårsager” i Lectio.

Elever, der pga. handicap, andre funktionsvanskeligheder eller af andre grunde ikke kan deltage i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter ledelsens konkrete vurdering. Strækker anmodningen om fritagelse sig over mere end 3 uger, vil skolen normalt afkræve eleven en lægeerklæring. Udgiften hertil afholdes af eleven.

Planlagt fravær (f.eks. Forsvarets Dag) meddeles administrationen i god tid.

Ved hyppigt fravær indkaldes til en bekymringssamtale for sammen med eleven at få belyst årsagerne til fraværet. Skolen har ret til at stille krav om en lægeerklæring i denne forbindelse. Udgiften til lægeerklæring afholdes af eleven. Hvis en elev er fraværende, har eleven selv pligt til at orientere sig om og indhente klassens arbejde.

Ved dokumenteret længerevarende sygdom kan skolen tilbyde sygeundervisning.

Registreringen af en elevs fravær gælder for et skoleår ad gangen, dog vil skolen være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær i almindelighed og/eller i særlige fag det forudgående år. Den enkelte elev har adgang til løbende at følge registreringen af sit eget fravær på Lectio.

Hvis en elev er dobbeltbooket (stamklasseundervisning og valgfagsekskursion i samme tidsrum, elevrådsmøde mm), kan fraværet godskrives. Eleven er selv ansvarlig for at dette sker senest en uge efter aktiviteten. Relevant blanket findes og udfyldes i studiecenteret. Afleveres i postkasse på administrationsgangen.

Snyd

Første gang en lærer konstaterer snyd (f.eks. afskrift fra andre eller plagiat fra internettet) i forbindelse med de daglige opgaver gives eleven en pædagogisk tilrettevisning (mundtlig advarsel) af en af skolens uddannelsesledere. Det udløser 100 % fravær for afleveringen. Der laves en aftale med læreren om genaflevering. Den nye aflevering skal godkendes af læreren før fraværet godskrives. Det er faglæreren, der foretager vurderingen og dokumentationen af omfanget af snyd. Anden gang: Eleven får ved en samtale, hvor uddannelseslederen (og evt. faglæreren) deltager, en skriftlig advarsel af uddannelseslederen.  Tredje gang: Dokumenteret snyd betyder, at eleven kan bortvises midlertidigt, kan henvises til at aflægge prøve i et eller flere fag eller kan bortvises permanent efter rektors afgørelse. Henvises eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag gives ikke årskarakter i det/de pågældende fag. Skolen betragter snyd som en alvorlig forseelse, og en advarsel for snyd bortfalder derfor normalt ikke undervejs i gymnasieforløbet

Sanktioner

I medfør af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK. 1077 af 10/09/2017) §§ 5-8 har skolen fastsat følgende sanktioner/sanktionssystem:

Hvis skolens leder finder, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan en eller flere af følgende sanktioner iværksættes:

 • Advarsel
 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
 • Midlertidig hjemsendelse, f.eks. mens en sag undersøges nærmere.
 • Tilbageholdelse af elevens private genstande i normalt højst ét døgn. Det kan fx dreje sig om inddragelse af en elevs mobiltelefon eller pc, hvis det skønnes, at elevens brug generer undervisningen eller andre elever på skolen. Lærerne kan inddrage elevens genstande og aflevere dem på kontoret, hvorefter ledelsen beslutter, hvor længe genstanden skal opbevares på skolen (normalt højst et døgn). Hvis eleven ikke afleverer de relevante genstande efter anmodning, så kan skolen iværksætte yderligere sanktioner.
 • Forbud mod at eleven i en bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande (f.eks. mobiltelefon) på skolen og i undervisningen Hvis eleven alligevel medbringer de nævnte genstande, så kan skolen iværksætte yderligere sanktioner.
 • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år. (Fravær, der koncentrerer sig om enkelte fag, vil kunne indebære, at eleven henvises til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin).
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår.
 • Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin
 • Bortvisning
 • Fratagelse af SU

En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionen iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.

 

Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

Klageadgang

Klage over iværksættelse af sanktion eller nægtelse af elevs oprykning indgives inden 2 uger. Klagen indgives af elev eller forældremyndighedsindehaver, hvis denne er undergivet forældremyndighed.

Klagen indgives skriftligt til skolens rektor.

Hvis afgørelsen fastholdes, kan rektors afgørelse indklages til Undervisningsministeriet under reglerne for klager over forvaltningsafgørelser. Rektor videresender klagen til undervisningsministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal klageren have 1 uges frist til at kommentere udtalelsen.

Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet. En klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, med mindre rektor henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.

Rygning alkohol og rusmidler

Rygning er ikke tilladt i skoletiden. Herunder hører også e-cigaretter, snus og lignende. Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage nogen former for alkohol eller ulovlige rusmidler i skoletiden, Det er ikke tilladt at møde på skolens område eller til skolerelaterede aktiviteter i påvirket tilstand. I forbindelse med konkret mistanke, forbeholder skolen sig ret til at teste elever for indtagelse af rusmidler og stoffer.

Skolens ledelse kan ved særlige lejligheder dispensere fra forbuddet mod indtagelse af alkohol.

 


 

Aabenraa Statsskole er per 1. august 2020 en tobaksfri ungdomsuddannelse.

 

Politik for Tobaksfri Skoletid pr 1. august 2020

Elever og ansatte på Aabenraa Statsskole må ikke ryge tobak, bruge snus og e-cigaretter hverken på eller uden for skolens område i skoletiden.

Lige inden eller efter skoletid er det ikke tilladt at ryge tobak, bruge snus og e-cigaretter på fortovet ved skolen. Når man ankommer til skolen og området lige omkring skolen (fortovet, sti til Idrætshuset) skal man således lade være at ryge og bruge snus, også selvom der er god tid til undervisningen starter.

Reglerne gælder også på ekskursioner, studieture og ved andre arrangementer (for eksempel idrætsdag, campusdag) i det tidsrum, hvor der er planlagt fagligt program, og som kan sidestilles med undervisning.

Ved henstilling fra skolens medarbejdere om ikke tage snus eller ryge, skal man efterkomme dette.

Caféer og fester er tobaksfrie senest fra 1. august 2021. Skolen afholder i efteråret 2020 (hvis muligt på grund af covid19) et elevdemokratisk fællesarrangement, hvor eleverne stemmer, om tobaksfrie caféer og fester skal indføres tidligere.

Skolen tilbyder gratis samtaler til elever om deres tobaksvaner samt gratis rygestopkursus i samarbejde med kommunale konsulenter. Henvendelse til studievejleder Rikke Svane Hansen (RSH).

 

Sanktioner ved overtrædelse af reglerne

Ved 1. overtrædelse indkalder rektor eleven til en tilrettevisende samtale.

Ved 2. overtrædelse og følgende overtrædelser anvendes skolens sanktionssystem. Dette indebærer mundtlig advarsel, skriftlig advarsel, SU-stop og i sidste ende en udmeldelse.

Eksempel: Hvis en elev ingen advarsel har i forvejen, vil 2. overtrædelse være en mundtlig advarsel. Hvis en elev har en mundtlig advarsel i forvejen af en anden årsag, vil 2. overtrædelse af reglerne om tobaksfri skoletid være en skriftlig advarsel.

 

. / Rektor 1. august 2020.

IT

Mobiltelefoner indstilles på lydløs og uden vibrator, og opbevares i tasken i undervisningstiden. Brug af IT (computer, mobiltelefon mv.) i undervisningstiden er kun tilladt i det omfang, det anvendes fagligt og i henhold til de lærerens anvisning.

Regler for brug af lokaler

Hensynsfuld adfærd indebærer bl.a., at man rydder op efter sig selv og sætter stole op, inden man forlader et af skolens lokaler. Skolen forventer at alle behandler møbler og andet inventar skånsomt og f.eks. ikke sætter sko i møblerne. For en lang række lokaler (fx auditorium, aula, laboratorier, musiklokaler, mediefagslokaler, billedkunst og idrætshal) gælder særlige regler og sikkerhedshensyn, som man som elev har pligt til at sætte sig ind i. Disse regler hænger synligt i de respektive lokaler.

Handel

Handel på skolen er ikke tilladt. Skolens ledelse kan dog give dispensation. Plakater vedrørende eksterne aktiviteter mv. må kun hænges på opslagstavlerne og kun efter tilladelse fra skolens administration. Ophængning af plakater, annoncer mv. med kommercielt formål er ikke tilladt.

Aktiv deltagelse i undervisningen

Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8.05 og 15.10. Hvis skemaet udvides ud over dette tidsrum varsles det normalt mindst 2 uger i forvejen.

Elever har pligt til at møde til undervisningen (herunder fællestimer, introforløb, studievejledning og andre aktiviteter, som elever indkaldes til af skolen.)

Elever har pligt til at medbringe bøger og relevant materiale samt at møde forberedte til undervisningen og til at deltage aktivt.

Elever har pligt til efter de ansattes anvisning at deltage aktivt i virtuel undervisning samt anden undervisning som f.eks. selvstændigt opgave- og projektarbejde.

Elever har pligt til at aflevere skriftlige opgaver til den fastsatte tid, og opgaverne skal godkendes med hensyn til omfang og kvalitet – hermed menes, at eleven har bestræbt sig på at besvare opgaven.

Det forudsættes, at elever selv udarbejder de skriftlige opgaver. I tilfælde af snyd, dvs. afskrift eller gengivelse af andres arbejde, som en elev udgiver for at være sit eget, fastsætter ledelsen en sanktion. Se afsnittet om snyd.

Elever har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende efter skolens bestemmelse.

Elever skal deltage i faglige ekskursioner, studieture mv. efter de bestemmelser, skolen og Undervisningsministeriet har opstillet. Eventuel fritagelse skal godkendes af skolens ledelse, og anden form for undervisning træder i stedet. Elever har pligt til i god tid at informere rejselærerne, hvis han/hun har særlige forhold, fx af helbredsmæssig art, der kan have betydning for ekskursionen eller studierejsen.

Procedurer for håndtering af forsømmelser

Den enkelte elevs tilstedeværelse følges af klassens lærere, lærerteam, klasselærer, vejledere og ledelse, og der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis en elev har gentagne forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer på en elevs forsømmelser.

Oprykning

En elev har krav på oprykning, når eleven har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår. Hvis en elev har et karaktergennemsnit under 2,0, har rektor mulighed for at nægte den pågældende elev oprykning til næste klassetrin eller at udmelde eleven af skolen.

Øvrige regler om oprykning fremgår af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (BEK. 1077 af 10/09/2017).

Lukning af skolen ved vintervejr

Hvis skolen vælger at lukke skolen pga. dårligt vejr meddeles dette via Lectio hurtigst muligt.

Tidligere elever og ansatte

Legatmulighed  for tidligere elever ved Aabenraa Statsskole:

Skolens tidligere elever kan søge om tildeling af legater ved Aabenraa Statsskole. Ansøgningsfristen er 1. maj.  

Her finder du legatansøgningsblanketten

Elevsamfundet

Aabenraa Statsskoles Elevsamfund er en forening af dimittender/gamle elever.
Her kan du læse mere om Elevsamfundet.

Den 4. september 2021 holder Aabenraa Statsskoles Elevsamfund det årlige jubilarrangement. Her kan du læse invitationen og programmet.