Om skolen


_DSC3777-Edit-2

Velkommen


Fotograf: Lars Bundgaard

Personaleoversigt


sign

Se ledige stillinger

Organisation


Bestyrelse

Bestyrelsens sammensætning

Aabenraa Statsskole har en bestyrelse på ti medlemmer. To medlemmer er uden stemmeret. Bestyrelsen er sammensat således:

Seks udefrakommende medlemmer

 • Et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Aabenraa Kommune
  Ejler Schütt, revisor
 • Et medlem udpeget af Skolelederforeningen i Aabenraa Kommune
  Ingrid Fabricius, afdelingsleder i Børn og Skole
  Formand
 • Et medlem udpeget af Syddansk Universitet
  Anna Marie Dyhr Ulrich, studieleder
 • Et medlem udpeget af Erhvervenes Hus Aabenraa
  Jens R. Jepsen, advokat
 • Et medlem udpeget af Region Syddanmark
  Hans Philip Tietje, regionsmedlem
 • Et medlem udpeget ved selvsupplering
  Den tiltrædende bestyrelse beslutter, hvem den ud fra en kompetenceprofil skal selvsuppleres med.
  Birthe Friis Mortensen, rektor UC Syd
  Næstformand

Fire  medlemmer fra Aabenraa Statsskole

 • To medlemmer udpeget af medarbejderne
  Jesper Kohberg-Skov, lektor og tillidsrepræsentant – med stemmeret
  Iben Gregers Jensen, adjunkt – uden stemmeret
 • To medlemmer udpeget af elevrådet blandt deltagere i uddannelse på skolen
  Julie Kshiti Bucholdtz Jessen – med stemmeret
  Alexander William Klinke – uden stemmeret

Udvalg

Aabenraa Statsskole har følgende faste udvalg:

 • SU-udvalget
 • Arbejdsmiljøgruppen
 • Pædagogisk råd
 • Pædagogisk koordinerings- og udviklingsråd
 • Studieråd
 • Planlægningsudvalg
 • Elevfestudvalget
 • Introduktionsudvalg
 • Fællestimeudvalg
 • Fagkontoudvalg
 • Kunstudvalget

Personaleoversigt

Du kan finde navne, billeder og kontaktoplysninger på skolens personale her

Ledige stillinger

Der er pt. ingen ledige stillinger.

Sociale klausuler

Aabenraa Statsskole har udarbejdet følgende handlingsplan vedr. sociale klausuler, se bilaget her.

Brugerinformation


Ifølge Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal landets uddannelsesinstitutioner offentliggøre en række oplysninger online.

Mange af oplysningerne for Aabenraa Statsskole er placeret relevante steder på skolens hjemmeside.

Du finder centrale nøgletal for skolen i skoleåret 2014/15 via menuen i højre side.

Lektionstider på Aabenraa Statsskole

1. modul
Kl. 8.05-9.35

2. modul
Kl. 9.55-11.25

3. modul
Kl. 11.55-13.25

4. modul
Kl. 13.40-15.10

5. modul
Kl. 15.15-16.45

Ferieplan for skolens elever

Ferieplan 2017-18

Skolestart
Onsdag den 9. august 2017 for nye elever
Torsdag den 10. august 2017 for fortsætterelever

Efterårsferie
Lørdag den 14. oktober – søndag den 22. oktober 2017

Juleferie
Torsdag den 21. december 2017 – onsdag den 3. januar 2018

Vinterferie
Lørdag den 10. februar – søndag den 18. februar 2018

Påskeferie

Lørdag den 24. marts – mandag den 2. april 2018

Store Bededag

Fredag den 27. april 2018

Kr. Himmelfart

Torsdag den 10. maj – søndag den 13. maj 2018

Pinseferie

Lørdag den 19. maj – mandag den 21. maj 2018

Sommerferie

Torsdag den 28. juni 2018. I 1.g vil sidste eksamen ofte ligge fredag den 22. juni.

Dimission

Fredag den 29. juni 2018

 

Ferieplan 2018-19

Skolestart
Onsdag den 8. august 2018 for nye elever
Torsdag den 9. august 2018 for fortsætterelever

Efterårsferie
Lørdag den 13. oktober 2018 – søndag den 21. oktober 2018

Juleferie
Lørdag den 22. december 2018 – søndag den 6. januar 2019

Vinterferie
Lørdag den 9. februar 2019 – søndag den 17. februar 2019

Påskeferie
Lørdag den 13. april – mandag den 22. april 2019

Store Bededag
Fredag den 17. maj 2019

Kr. Himmelfart
Torsdag den 30. maj 2019 – søndag den 2. juni 2019
(Der kan forekomme eksamen fredag)

Pinseferie
Lørdag den 8. juni 2019 – mandag den 10. juni 2019

Sommerferie
Torsdag den 27. juni 2019

Dimission
Fredag den 28. juni 2019

Egenbetaling

 

Som elev/kursist på Aabenraa Statsskole er der i løbet af din uddannelse udgifter, du selv skal dække gennem egenbetaling.

Studieture
Alle elever/kursister skal påregne en udgift til studieture på cirka 3500 kr. i løbet af uddannelsesperioden. Beløbet dækker alle udgifter bortset fra mad og lommepenge. Beløbet kan i forbindelse med særlige internationale aktiviteter fraviges efter aftale mellem klasse, skole og forældre.

Ekskursioner
I løbet af din tid på Aabenraa Statsskole vil du komme på faglige ekskursioner i forbindelse med undervisningen. Som elev/kursist skal du påregne en udgift på maksimum 80 kr. per ekskursionsdag. Beløbet dækker alle udgifter bortset fra mad og lommepenge.

Introtur
Når du starter som førsteårselev på Aabenraa Statsskole, skal du på introtur på Stevninghus. Turen koster 150 kr. Beløbet dækker ophold, forplejning og aktiviteter.

Ti-Nspire CAS
Alle nye elever og kursister i 1g og 1hf skal have matematik på mindst C-niveau. Undervisningen er baseret på brug af softwaren Ti-Nspire CAS. Programmet kan købes som etårig lejelicens på skolen og koster 150 kr.

Elevskabe
Ved skoleårets start får alle elever tildelt et elevskab til opbevaring af personlige ejendele. Opbevaringen sker på eget ansvar, og du kan købe en hængelås på skolens kontor til 25 kr.

Sund mad – sund hjerne

Kantinens navn er Aabenraa Statsskoles Kantine. Kantinen er en integreret del af Aabenraa Statsskole.

Ansatte i kantinen er Morten Heldt (kantineleder), Hanne Johannsen, Laila Magnussen og Anette Petersen (kantinemedhjælpere).
Kantinens formål er at tilbyde elever, ansatte og eventuelle gæster god og sund mad til priser svarende til prisniveauet i andre private og offentlige kantiner.

 

Kundepolitik og madpolitik

Kantinens salgsområde er lækkert indrettet – kundevenligt, tidssvarende og hygiejnisk.

Du kan bevæge dig rundt om en madø med salatbar og diske med et stort og varieret udvalg af for eksempel sandwiches, hjemmebagte boller, lune retter og frugt. For at du hurtigt kan komme til at nyde din mad og give et godt flow uden ventetid, er der to betalingssteder. Til at servicere dig er der ansat fem dygtige kantinemedarbejdere, nemlig:  Morten, Laila, Hanne og Anette.

Madpolitisk lægger kantinen vægt på at have så stor en egenproduktion som muligt og på at kunne udbyde et bredt udvalg af groft og grønt og med et væsentligt udbud af økologiske varer. Der er søde sager og softdrinks nedprioriteret til fordel for en opprioritering af hjemmebag, juice, flaske- og almindeligt vand.

elitesmiley2_01

Se kontrolrapport  her

Bogdepotet

Bogdepotet finder du i kælderen under A-fløjen, hvor Ingelise Nielsen står for udlån af bøger enkeltvis og i klassesæt. Bøger bestilles og hjemkaldes gennem systemet BOSS, som du finder her.

 

Åbningstider
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8.30-14.00.

Kontaktoplysninger
Telefon: 73 61 31 34
Mail: ingelise.nielsen1@skolekom.dk

IL_billede1

Brandinstruktion

for Aabenraa Statsskole

Beredskabsplan vedrørende brand mv.

1. Bevar ro og omtanke

2. Start brandalarmen

3. Send én til kontoret eller ring til kontoret 7462 2311

4. Sørg for at alle forlader lokalet og går til sportspladsen syd for idrætshuset

5. Påbegynd evt. slukning

6. Du skal ved røgfyldte rum altid søge mod gulvet – der kan du se mest

7. Plan over flugtveje er ophængt på gangarealerne

 

KATASTROFE- OG EVAKUERINGSPLAN
Forudsætninger:
 1. Brandmyndighedernes krav med hensyn til brandbekæmpelsesudstyr er opfyldt på flg. måde: For at sikre, at udstyret til enhver tid er intakt, er der indgået en vedligeholdelsesaftale med firmaet Jysk Brandmateriel, Bolderslev. Aftalen er godkendt af brandinspektøren. Såfremt brandbekæmpelsesudstyr beskadiges, skal dette straks meddeles kontoret.
 2. Ved en eventuel evakuering er ansvaret fastlagt på flg. måde:
  1. Alle elever og lærere i undervisning forlader skolen. Lærerne hjælper med at få deres klasser ud.
  2. Skolens teknisk-administrative personale og de lærere, der er til stede, men som ikke underviser, kan i fornødent omfang af rektor inddrages i redningsarbejdet.
  3. Rektor er ansvarlig for, at toiletter, kantine, bibliotek etc. afsøges og evakueres.
 3. Brandinstrukser gennemgås for eleverne umiddelbart efter sommerferien.

Undervisningsmiljø på Aabenraa Statsskole

Ifølge lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsen.

Vurderingen af undervisningsmiljøet foretages mindst hver tredje år, og i november 2015 besvarede alle Aabenraa Statsskoles elever et spørgeskema om deres trivsel på skolen, indeholdende blandt andet spørgsmål om undervisningsmiljøet. Efterfølgende har en arbejdsgruppe bestående af elevrepræsentanter, lærere og ledelse analyseret resultaterne af undersøgelsen, og rektor har været i dialog med samtlige klasser om såvel trivsel som undervisningsmiljø.

Elevtrivselsundersøgelsens rapport og de efterfølgende samtaler med skolens 33 klasser viser, at eleverne generelt har høj trivsel på følgende områder: brug af IT i undervisningen, dygtige lærere, de moderne fysiske rammer, de frivillige aktiviteter efter skoletid, rummelighed og plads til forskellighed. På andre områder er der brug for at justere praksis, se indsatsområder 2016-19 vedrørende undervisningsmiljøet herunder.

I løbet af 2016 udarbejder Aabenraa Statsskole en vision og strategi for 2016-19, og de mange gode samtaler med eleverne om trivsel og undervisningsmiljø er vigtige bidrag til skolens mål for de kommende år. Mange af eleverne har et ønske om, at Aabenraa Statsskole også fremover skal tilbyde frivillige aktiviteter, og skolen fortsat skal udbyde såvel naturvidenskabelige, kunstneriske, sproglige som samfundsfaglige studieretninger, da det er mangfoldigheden af fag, muligheder og mennesker, der gør, at man som elev på Aabenraa Statsskole er i et inspirerende miljø, hvor der er plads til alle, og hvor det er lærerigt og sjovt at være. Eleverne har samstemmende givet udtryk for at motivationen til at lære øges, når blandt andet følgende er en naturlig del af hverdagen: gode relationer mellem elever og lærere samt konstruktiv og fremadrettet respons på skriftlige opgaver. I perioden 2016-19 har Aabenraa Statsskole valgt at sætte særligt fokus på elevmotivation, herunder faglig læring og ungdomskultur.

Elever, lærere og ledelse har udvalgt følgende indsatser for det fremadrettede arbejde med det sociale, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø:

Område Uddybning af resultater fra undersøgelsen samt  dialog med eleverne Handlinger samt mål ved næste vurdering Tidsplan Ansvarlig
Socialt miljø AASS ligger lidt under landsgennemsnittet, vurderingen er i kategorien ”god vurdering”. Rektors dialog med klasserne pegede især på, at mange elever har et ønske om at lave aktiviteter på tværs af klasserne.

 

 

Der er et ønske om at øge elevantal til skolens fester.

AASS ligger på eller over landsgennemsnittet.

I forbindelse med næste års planlægning indlægges mindst 2 dage, hvor eleverne deltager i faglige aktiviteter på tværs af klasser og/eller årgange

 

Festudvalget aktiveres

Planlægning af det kommende skoleår i maj 2016: Datoerne planlægges på forhånd. Studierådene aktiveres i forhold til planlægning af indholdet af dagene i starten af skoleåret 2017

I starten af skoleåret 2016-17 udarbejder festudvalget en strategi for at øge deltagelse af antal elever ved festerne

Rektor Lone Mailandt-Poulsen
Fysisk miljø AASS ligger over landsgennemsnittet i målingen, (i kategorien ”god vurdering”), men kommentarerne fra eleverne i rapporten viser, at der i nogle lokaler er ønske om nye og bedre stole samt flere strømstik Næste måling skal vise, at AASS fortsat fastholder eller forbedrer vurderingen fra 2015 og fortsat er over landsgennemsnittet.

Målet er, at alle lokaler har opdateret møblement samt tilstrækkelig adgang til strøm.

Forår 2016: alle lokaler gennemgås og der indkøbes stole samt strømstik Vicerektor Torben Bjerring
Æstetisk miljø AASS ligger under landsgennemsnittet på nogle af spørgsmålene og over på andre.

Udvalgets konklusion er, at vurderingen skyldes, at de sidste tre års ombygning for nylig er afsluttet og at indretningen endnu ikke er helt på plads

Næste måling skal vise, at AASS ligger over eller på landsgennemsnittet på samtlige spørgsmål vedrørende det æstetiske miljø. Forår 2016: Udsmykning af fællesarealer er igangsat med ophængning af kunst.

Samarbejde med kunstner Lise Eiler om udsmykning af sproggangen igangsat (c-gangen, 1, sal).

Studiecenteret i d-fløjen nyindrettes. Elever inddrages.

Gangarealerne i m- og d-fløjene udsmykkes så de afspejler fagene. Musik-, billedkunst- og mediefagslærerne er involverede i arbejdet.

I 2017-18: skolens undervisningslokaler gennemgås og der træffes valg om udsmykning af det enkelte lokale.

Vicerektor Torben Bjerring

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler er fastsat af skolens ledelse efter høring i Bestyrelsen, Pædagogisk Råd og Elevrådet. Reglerne er tilgængelige på skolens hjemmeside.

Det primære mål med studie- og ordensreglerne er at fremme studieaktiviteten og bidrage til et positivt miljø, der fremmer indlæringen.

Reglerne skal understøtte skolens vision og grundlæggende værdier.

Studie- og ordensreglerne er gældende for elever og kursister ved Aabenraa Statsskole. Disse gælder primært for skoletiden – hvad enten den foregår på skolen, på ekskursioner eller lignende, men studie- og ordensreglerne gælder også, når elever/kursister kan identificeres med skolen, eller når elevernes eller kursisternes adfærd skønnes at have betydning for skolen.

Elever og kursister skal af ledelsen informeres om studie- og ordensregler og om konsekvenser af manglende overholdelse af reglerne. Det er en pligt for elever og kursister at holde sig orienteret om reglerne.

Regler om adfærd og samvær

Aabenraa Statsskole er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange mennesker, og den enkeltes adfærd har betydning for andres muligheder og arbejdsmiljø. Derfor er det nødvendigt, at vi alle tager hensyn til hinanden samt tager hensyn og viser omtanke i forhold til skolens funktion, inventar og materiel.

Det indebærer, at vi behandler hinanden med ligeværdighed, og at vi udviser respekt og tolerance, så vi sikrer, at Aabenraa Statsskole er et trygt sted at være.

Ingen ved Aabenraa Statsskole må udsættes for – eller udsætte andre for – krænkende eller nedværdigende behandling.

Elever og kursister har pligt til at efterkomme de ansattes anvisninger – herunder de særlige regler, der udarbejdes i forbindelse med ekskursioner og studieture.

Bøger og andre undervisningsmidler

De bøger, man som elev eller kursist får stillet til rådighed, skal behandles med omhu og være forsynet med tydeligt navn, klasse og årstal.

Bortkommer en bog, eller ødelægges den fx ved tilskrivninger, skal bogen erstattes.

Erstatningsansvaret gælder også for andre udleverede undervisningsmidler.

Regler for brug af computere og netværk på skolen

Skolens computere og netadgang stilles frit til rådighed for alle elever og kursister til brug ved skolearbejdet.

Det forudsætter, at alle overholder love og regler for brugen. Desuden er det en betingelse for brugen af skolens maskiner, at eleven/kursisten har sat sig ind i de særlige regler, der gælder for brugen af maskinerne og netværket.

1g’ere og 1hf’erne orienteres ved skoleårets begyndelse særskilt om disse regler.

Parkering

P-pladserne ved Boligforeningen er private og må ikke benyttes. 
Parkeringspladserne med indkørsel fra Forstallé og Callesensgade er forbeholdt skolens personale og gæster. Elever med særlig tilladelse kan parkere ved idrætshallen.
Der er offentlige parkeringspladser ved International Business College og ved pædagogseminariet.
Cykler må kun henstilles i cykelstativerne bag E-fløjen, bag M-fløjen, samt på stien mellem Forstallé og IBC.

Eksamen

Skolen udleverer via Lectio en skriftlig orientering om reglerne for eksamen til alle elever og kursister. Eleverne og kursisterne har pligt til at sætte sig ind i disse regler og i de retningslinjer, skolen udarbejder.

Tilstedeværelsen

Tilstedeværelsen

Alle former for fravær – herunder manglende aktiv deltagelse i undervisningen samt manglende eller ikke-rettidigt afleverede opgaver, registreres løbende. Dette gælder uanset årsagen til fraværet. Elevers/kursisters tilstedeværelse registreres i hver lektion.

Eleverne har pligt til at give skolen besked om fravær og årsagen til dette. Det sker under fraværsårsager i Lectio.

 

Elever og kursister, der pga. handicap, andre funktionsvanskeligheder eller af andre grunde ikke kan deltage i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter ledelsens konkrete vurdering.

Strækker anmodningen om fritagelse sig over mere end 3 uger, vil skolen normalt afkræve eleven/kursisten en lægeerklæring. Udgiften hertil afholdes af eleven/kursisten.

Planlagt fravær (f.eks. Forsvarets dag) meddeles administrationen i god tid.

Ved hyppigt fravær indkaldes eleven til en samtale for at få belyst årsagerne til fraværet. Skolen har ret til at stille krav om en lægeerklæring i denne forbindelse. Udgiften til lægeerklæring afholdes af eleven.
Hvis en elev er fraværende, har eleven selv pligt til at orientere sig om klassens arbejde.

Ved længerevarende sygdom vil skolen tilbyde sygeundervisning.
Registreringen af en elevs fravær gælder for et skoleår ad gangen, dog vil skolen være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær i almindelighed og/eller i særlige fag det forudgående år.
Den enkelte elev har adgang til løbende at følge registreringen af sit eget fravær på Lectio.

Når fravær skyldes, at man er dobbeltbooket (fx pga. ekskursion med et valghold, mens der er andre timer på skolen) har man som elev/kursist selv ansvaret for at få godskrevet sit fravær på kontoret senest efter en uge.

Sanktioner

Ifølge Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (nr. 1222 af den 4. december 2006 §7-10)

Hvis skolens leder finder, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes:

Advarsel
Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær.
Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år. (Fravær, der koncentrerer sig om enkelte fag, vil kunne indebære, at eleven henvises til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin.
)
Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin
Bortvisning
Fratagelse af SU
En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre særlige forhold gør sig gældende. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan sanktionen iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.

Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

Klageadgang

Klage over iværksættelse af sanktion eller nægtelse af elevs oprykning indgives inden 2 uger. Klagen indgives af elev eller forældremyndighedsindehaver, hvis denne er undergivet forældremyndighed.

Klagen indgives skriftligt til skolens rektor, som videresender klagen til undervisningsministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal klageren have 1 uges frist til at kommentere udtalelsen.

Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet. En klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, med mindre rektor henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.

Rygning alkohol og rusmidler

Rygning er ikke tilladt på skolens matrikel. Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage nogen former for alkohol eller rusmidler i skoletiden – eller at møde op på skolens område eller til skolerelaterede aktiviteter i påvirket tilstand.

Skolens ledelse kan ved særlige lejligheder dispensere fra forbuddet mod indtagelse af alkohol.

IT

Brug af IT (computer, mobiltelefon mv.) i undervisningstiden er kun tilladt i det omfang, de anvendes fagligt og i henhold til de ansattes anvisning.

Regler for brug af lokaler

Hensynsfuld adfærd indebærer bl.a., at man rydder op efter sig selv og sætter stole op, inden man forlader et af skolens lokaler. For en lang række lokaler (fx auditorium, aula, laboratorier, musiklokaler, mediefagslokaler, billedkunst og idrætshal) gælder særlige regler og sikkerhedshensyn, som man som elev og kursist har pligt til at sætte sig ind i. Disse regler hænger synligt i de respektive lokaler.

Handel

Handel på skolen er ikke tilladt, skolens ledelse kan dog give dispensation. Plakater mv. må kun hænges på opslagstavlerne og kun efter tilladelse fra skolens kontor.

Aktiv deltagelse i undervisningen

Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8.05 og 15.10. Hvis skemaet udvides ud over dette tidsrum varsles det normalt mindst 2 uger før.

Elever og kursister har pligt til at møde til undervisningen (herunder fællestimer, introforløb, studievejledning og andre aktiviteter, som elever/kursister indkaldes til af skolen.)

Elever og kursister har pligt til at medbringe bøger og relevant materiale samt at møde forberedte til undervisningen og til at deltage aktivt.

Elever og kursister har pligt til efter de ansattes anvisning at deltage aktivt i virtuel undervisning samt anden undervisning som f.eks. selvstændigt opgave- og projektarbejde.

Elever og kursister har pligt til at aflevere skriftlige opgaver til den fastsatte tid, og opgaverne skal godkendes med hensyn til omfang og kvalitet – hermed menes, at eleven/kursisten har bestræbt sig på at besvare opgaven.

Det forudsættes, at elever og kursister selv udarbejder den skriftlige opgave. I tilfælde af snyd, dvs. afskrift eller gengivelse af andres arbejde, som en elev/kursist udgiver for at være sit eget, fastsætter ledelsen en sanktion.

Elever og kursister har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende efter skolens bestemmelse.

Elever og kursister skal deltage i faglige ekskursioner, studieture mv. efter de bestemmelser, skolen og Undervisningsministeriet har opstillet. Eventuel fritagelse skal godkendes af skolens ledelse, og anden form for undervisning træder i stedet.

Elever og kursister har pligt til i god tid at oplyse rejselærerne, om der er særlige forhold fx af helbredsmæssig art, der kan have betydning for ekskursionen eller studierejsen.

Procedurer for håndtering af forsømmelser

Den enkelte elevs/kursist tilstedeværelse følges af klassens lærere, lærerteam, klasselærer, vejledere og ledelse, og der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis en elev har gentagne forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer på en elevs forsømmelser.

Oprykning

En elev har krav på oprykning, når eleven har opfyldt beståkravet – dvs. har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår.

Øvrige regler om oprykning fremgår af Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (nr. 1222 af den 4. december 2006 § 9-10).

Studierejser i 2g og 2hf

I foråret i 2g tager hele 2. årgangs elever fra Aabenraa Statsskole på studierejse. Formålet med rejsen er at fordybe sig i et tema som indgår i forløbet ’almen studieforberedelse’ og understøtte forståelsen af såvel det nære som det europæiske perspektiv. En studierejse bidrager til de unges almendannelse og styrker fællesskabet i klassen. De unge udvikler sig på turen og opnår ofte en større personlig myndighed.

Studieturen ligger i uge 11 eller uge 12 afhængig af påskens placering.

Turene tilrettelægges med en blanding af et fælles program og tid til at gå på opdagelse på egen hånd. De deltagende rejselærere vil stå til rådighed for eleverne på turen. Vi opfordrer forældrene til at tage en samtale med deres unge mennesker om opførsel og evt. indtag af alkohol under turen. Det er vigtigt, at de unge er i stand til at tage vare på sig selv og hinanden.

Skolens studieordensregler ( www.statsskole.dk) skal overholdes på hele studieturen, da de unge under hele opholdet befinder sig i en skolerelateret sammenhæng. På udlandsrejser vil der forekomme lokale regler og normer, som skal respekteres.  Det kan være alt fra lange bukser ved besøg i Peterskirken i Rom, til forbud mod alkohol for unge under 18 på barer i Skotland. Lærerne orienterer om lokale regler og normer.

Aabenraa Statsskoles studieture koster ca. 3500 kr. Beløbet dækker transport, overnatning, morgenmad og udgifter til programlagte aktiviteter. Derudover vil der komme udgifter til forplejning.

Betalingen falder i 2 rater, et depositum, der skal betales ved rejsens bestilling og et restbeløb, som forfalder 3-6 måneder før afrejse. Datoerne varierer lidt afhængig af transportform (fly/bus). Endelig betalingsfrist meddelelses af rejselæreren. Betaling af depositum fungerer som tilmelding til turen og refunderes ikke ved afbud.

Datoerne oplyses inden betalingen af depositum. Turen varer normalt 5 dage.

Bemærk at skolen ikke må tegne forsikringer gennem rejsebureauet. De unge skal forsikre sig selv, hvis de ikke har en rejseforsikring i forvejen. Undersøg også om forsikringen dækker hjemtransport.  Desuden medbringes EU-sygeskikringskort (blåt sygesikringsbevis) på studieturen.

 

Spørgsmål vedrørende indbetalinger, forsikringer, ikke EU statsborgerskab eller andre praktiske oplysninger stiles til vicerektor Torben Bjerring, tb@statsskole.dk

Spørgsmål vedrørende program og ophold stiles til rejselærerne.

Tidligere elever


Legatmuligheder ved Aabenraa Statsskole

Skolens tidligere elever og kursister kan komme i betragtning til legater.
Skolens legatudvalg træffer afgørelse om tildeling.
Mulighederne falder i to grupper:

 1. Medarbejdere ved Aabenraa Statsskole kan indstille elever og kursister til skiftende, eksterne legater. Disse kan ikke søges.
 2. Tidligere elever og kursister kan søge skolens legatpulje på baggrund af konkret projektbeskrivelse.

Find legatansøgningsblanketten her

Ansøgningsfristen er den 1. maj.

Elevsamfundet

Aabenraa Statsskoles Elevsamfund er en forening af dimittender/gamle elever.
Du kan læse mere om foreningen her

Den 17. juni 2017 holder Aabenraa Statsskoles Elevsamfund det årlige jubilararrangement. Du kan læse invitationen og programmet her

Find mere om Aabenraa Statsskoles seniorklub her