Resultatkontrakt 1. august 2014 – 31. juli 2015

 

Kontraktgrundlag

Kontraktgrundlaget er bemyndigelsesbrev af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn og Undervisning til bestyrelser for almene gymnasier.

Formålet med resultatkontrakten er:

 • at den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
 • at den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige kort – og langsigtede målsætninger
 • at den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater

 

Parter og gyldighedsperiode

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Aabenraa Statsskole ved formand Ingrid Fabricius og rektor Ole Daneved. Kontrakten er gældende for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2015.

Resultatkontraktens indsatsområder og mål offentliggøres på Aabenraa Statsskoles hjemmeside. Efterfølgende kontraktperioden offentliggøres på hjemmesiden bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen i form af den endelige udmøntning af resultatkontrakten udtrykt i procent.

 

Indsatsområder der indgår i basisrammen

1. Ny hjemmeside og IT-platform

Løbende udadvendt kommunikation foregår bl.a. via skolens hjemmeside, hvor hovedmålgruppen er elever og potentielle elever. Hjemmesiden er således det første indtryk mange unge får af Statsskolen. Det er derfor vigtigt, at hjemmesiden så vidt muligt vedvarende har et moderne udtryk og ikke mindst aktuelt, hvor skolen med færdiggørelsen i 2015 af den omfattende byggeproces fremstår med topmoderne faciliteter.

Den nuværende hjemmeside er fem år gammel.

Den eksisterende IT-platform ønskes forbedret i forhold til, hvor mange elever der på et givet tidspunkt kan komme på skolens internet samtidig. Aktuelt er kapaciteten målt i procent 44 %.

Det er et målepunkt, at der

 • Er udviklet en ny hjemmeside med adgang fra twitter/facebook/mobil, der erstatter den nuværende og er klar til brug senest ved starten af skoleåret 2015-2016 og gerne før
 • At den eksisterende kapacitet for hvor mange elever, der på et givet tidspunkt kan komme på skolens internet samtidig, er forbedret til 75 %.

2. Ombygning og bygningsudvidelse

I 2014-2015 bygger Statsskolen på tredje år om og renoverer. I indeværende skoleår bl.a. i form af etablering af nyt indgangsparti, nye kantinefaciliteter og renovering af fem klasseværelser i C-fløj .

Det er et målepunkt, at skolen i løbet af skoleåret har

 • Sikret midlertidig lokalekapacitet under ombygning
 • Bygningerne er klar til ibrugtagning ved starten af skoleåret 2015 – 2016
 • At den samlede byggeproces afsluttes med en indvielsesfest (formodentlig 21/8-15) i august 2015 og, at programmet herfor er færdigudarbejdet senest ved bestyrelsesmødet juni 2015.

3. Etablering af nyt beslutningsgrundlag for strategi 2015 – 2018

Det er et målepunkt at

 • At designprocessen har leveret sine mål og procesmodel
 • At der er afholdt et strategiseminar med ekstern deltagelse
 • At der foreligger et strategioplæg til bestyrelsens møde i foråret (martsmødet) 2015.

 

Indsatsområder der indgår i ekstrarammen


4. Medarbejderudvikling

Overenskomst 2013 for gymnasielærere trådte i kraft pr. 1. august 2013.

I relation hertil er det et fokusområde at sikre, at lærernes arbejdstid prioriteres og planlægges, så der i videst muligt omfang er fokus på elevernes udvikling bl.a. gennem mere kontakt mellem elever og lærere. Endvidere er der ved Statsskolen fokus på, at medarbejdernes gode muligheder for kompetenceudvikling fastholdes og udbygges.

Det er et målepunkt, at Statsskolen i kontraktperioden

 • Etablerer en møderække, hvor ledelse og lærere er i dialog om undervisningskvalitet
 • At der er udarbejdet et idekatalog over initiativer, der kan styrke undervisningens kvalitet
 • At der er iværksat initiativer i foråret 2015, der kan styrke undervisningens kvalitet, samt at der efterfølgende reflekteres over de iværksatte initiativer og erfaringsudveksles mellem lærerne.

5. Indsats mod fravær og frafald

Ledelsen ved Aabenraa Statsskole har i løbet af de senere år udviklet samarbejds- og vejlederstrukturen i forhold til at understøtte, at flest mulige elever gennemfører uddannelserne. Det har resulteret i fundamentale ændringer på de angivne områder. Centralt i denne proces står fokusering på elevernes uddannelse og trivsel.
På denne basis fortsætter fokuseringen på dette område også i skoleåret 2014-2015.

Det er et målepunkt

 • At er i skoleåret gennemføres den lovpligtige undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø (EUM). I forbindelse med denne undersøgelse indarbejdes spørgsmål, hvor besvarelserne indeholde muligheder for at få elevsynspunkter på, hvordan fravær og frafald kan yderligere reduceres.
 • At elevsynspunkter danner baggrund for udarbejdelse af et idekatalog, som kan iværksættes efter en ledelsesmæssig drøftelse og vurdering.
 • At sådanne ideer iværksættes i samarbejde med elevråd i indeværende skoleår.
 • At Knæk studiekoden” og anvendelsen heraf er evaluet.
 • At der ved kontraktperiodens udløb udarbejdes en statistik for de seneste fem skoleår over elevfrafald fordelt på henholdsvis stx og hf. Elevfrafaldet i 2014 – 2015 skal være mindre end gennemsnittet af de fire forudgående skoleår.
 • At der udarbejdes en særskilt statistik for 1. – og 2. halvår i skoleåret 2014-2015.

 

Ingrid Fabricius                                            Ole Daneved
Bestyrelsesformand                                     Rektor