Handle- og opfølgningsplaner

På Aabenraa Statsskole udpeges løbende nøgle- og indsatsområder på baggrund af årlige selvevalueringer. Resultaterne drøftes med elevråd, samarbejdsudvalg og bestyrelse afhængigt af relevans. I forlængelse heraf udarbejder vi handleplaner og nye indsatsområder med henblik på udvikling og forbedring af hf- og stx-uddannelsen.

Her kan du læse om to eksempler, fornyelse af studie- og ordensregler i 2013-14 og forbedring af HF-løfteevne i 2014-16.

Fornyelse af Studie- og ordensregler 2013-14

I forlængelse af den seneste elevtrivselsundersøgelse blev det sat fokus på følgende forhold

 • Yderligere variation i undervisningen
 • Forandring af vejlederordning
 • Videreudvikling af skolens evalueringskultur
 • Fornyelse af studie og ordensregler

Fra fokus på frafald til:

 • Udvikling af boot camp (skriveværksted)
 • Udvikling af inklusionspolitik
 • Oprettelse af særlige ungegrupper

Et hovedpunkt er fornyelse af Studie- og ordensregler:

Eksamensgennemsnit, trivselsundersøgelse og fokus på fravær viste bl.a., at der var et behov for en indsats på mange forskellige områder.

Vejledelses-, lærer- og ledelsesbehov for tidsvarende studie- og ordensregler fx med hensyn til:

 • håndtering af plagiat
 • elevadfærd på sociale medier
 • brug af IT i undervisningen

Elev- kursistbehov for:

 • kendskab til reglerne
 • klare og tydelige regler

Arbejdet med studie- og ordensregler skete i samarbejde mellem elever, lærere og ledelse.

I trivselsundersøgelsen benyttes den kvantitative metode, mens den kvalitative metode i højere grad indtænkes i selve forandringsprocessen.

Fokuspunkter i forbindelse med forandringsprocessen:

 • Elever/kursister har voice
 • Udveksling af information på tværs af koalitioner

Her er igangsat en forandringsproces, hvor følgende modeller er indtænkt:

 

Selve processen med at indarbejde de to trin på vejen – og altså skolens delmål skete gennem følgende proces:

a) Temadag (januar 2014)

 

b) Efterfølgende proces (januar – maj 2014)

 

c) Opfølgning og implementering (fra august 2014)

 

Brug af data fra den enkelte elev

 • Trivselsundersøgelse i efteråret 2015
 • Implementering af kvalitetsplan/ændring af evalueringskultur
 • Karakterer er forbedrede på både hf og stx i perioden 2012-2015

 

Udvikling af HF-løfteevne 2014-16

Vi har sat os for at forbedre Aabenraa Statsskoles evne til at løfte hf-kursisterne fagligt. Vi udvikler alle kursister fagligt, men vi vil løfte dem ud over det normale. I 2012-14 var løfteevnen målt på karaktergennemsnit beregnet til hhv -0,1, -0,3 og -0,1. O,0 er ’det normale’. Disse tal er bedre end skoler i regionen vi sammenligner os med, men vi er ikke tilfredse.

Der er fokus på at

 • Forbedre kompetenceudvikling og fagligt niveau på HF gennem styrkelse af elevernes studiekompetencer og motivation.
 • Skabe en endnu mere tryg klasserumskultur
 • Styrke evalueringskulturen på HF via øget elevinddragelse
  • Sparring inden for lærerteamet om arbejdsformer
  • Elevinddragelse ift. emnevalg og arbejdsformer

 

Konkret vælger vi at fokusere på følgende tre indsatsområder:

 • kursistinddragelse

Vi ønsker at udvikle evalueringskulturen på HF. Dette vil vi dels gøre ved at fokusere på kursisternes mulighed for at have indflydelse på undervisningen ift. emner samt arbejdsformer, dels ved i lærerteamet at udvikle vores praksis i forhold til lærernes evaluering af kursisterne. I denne sammenhæng ønsker vi at kvalificere tutorarbejdet og brugen af studiebogen, så der kommer større fokus på det formative aspekt.

 • relationer

Skabelsen af en tryg og inkluderende klasserumskultur kan, særligt på HF, hvor vi typisk har en meget heterogen elevgruppe, være en udfordring. Vi ønsker derfor at arbejde målrettet med opbygningen af relationer; både internt mellem kursister, mellem kursister og lærere samt mellem teamets lærere. Her tager i vi udgangspunkt i Knud Illeris artikel om læringsmiljøets betydning for unges motivation i uddannelsessystemet i Sørensen m.fl: Unges motivation og læring, Hans Reitzels forlag, 2013.

 • Studiekompetencer

Udvikling af elevernes studiekompetencer i introforløbet samt i VU-modulerne. Herunder udarbejdes en revideret version af den eksisterende progressionsplan for værkstedsundervisningen, så denne opleves som samhørende med den øvrige undervisningen for kursisterne. Ligeledes vil vi i lærerteamet arbejde med at oparbejde en fælles forståelse for og en fælles sprogbrug om kursisternes studiekompetencer.

Samtidigt ønsker vi i forbindelse med et mindre projektforløb i sammenhæng med introforløbet i 1HF at arbejde med elevernes mestringsforventninger for at styrke deres motivation og følelse af selvkompetence allerede i starten af uddannesen (jf Ågård 2015, s. 28-29).

Rammemæssigt skal projektet implementeres i vores to ordinære HF-klasser, der begynder i sommeren 2015. Som en del af evalueringen ønsker vi at undersøge, om der er målbar forskel på, hvordan de to klasser reagerer på projektets tiltag og om disse forskelle hænger sammen med forskelle i fagvalg på de to linjer (hhv samf-linjen med samf-b samt psyk-c og kommunikationslinjen med innovation-c og eng-a) . Derudover vil vi løbende i lærerteamsene evaluere projektet med henblik på eventuel formativ tilretning af projektet.

Vi mener, at en forudsætning for projektets succes er, at det har en solid forankring hos de involverede lærere. Derfor vil det i høj grad blive op til de to lærerteam yderligere at konkretisere målene med projektet under hensyntagen til klassens elever og linjefag. Herved ønsker vi også at tage udgangspunkt i de erfaringer ift. organisation, der blev gjort i forbindelse med udviklingsprojektet om klasserumsledelse og elevinddragelse (Hutters og Katznelson 2015)

 

Evaluering/succeskriterier

Kvantitativ:

Vi forventer, at karaktergennemsnittet i de afsluttende fag efter 1 HF er højere end i de fem foregående år.

Vi forventer et fald i fravær, både fysiske og skriftligt i forhold til de sidste fem år

Vi forventer at forbedre løfteevnen på HF sammenlignet med 2011-2013

Kvalitativt:

Eleverne skal opleve fagevalueringen i studiebogen som motiverende og fremadrettet.  Dette ønsker vi at følge tre år frem.

Vi ønsker følge udviklingen i kursisternes deltagelse i skolens sociale og ekstracurriculære aktiviteter.

Evalueringen vil dels være kvantitativ med udgangspunkt i fraværsstatistik og spørgeskemaundersøgelser blandt de involverede elever, dels tage udgangspunkt i fokusgruppeinterviews med udvalgte kursistgrupper.