Resultatlønskontrakt 1. august 2013 – 31. juli 2014


Kontraktgrundlag

Kontraktgrundlaget er bemyndigelsesbrev af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn og Undervisning til bestyrelser for almene gymnasier.

Formålet med resultatlønskontrakten er:

 • at den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen
 • at den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige kort – og langsigtede målsætninger
 • at den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater


Parter og gyldighedsperiode
Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Aabenraa Statsskole ved formand Preben Kofoed og rektor Ole Daneved. Kontrakten er gældende for perioden 1. august 2013 – 31. juli 2014.

Resultatlønskontraktens indsatsområder og mål offentliggøres på Aabenraa Statsskoles hjemmeside. Efterfølgende kontraktperioden offentliggøres på hjemmesiden bestyrelsens vurdering af målopfyldelsen i form af den endelige udmøntning af resultatlønskontrakten.

Indsatsområder der indgår i basisrammen

1. Nyt undervisningstilbud

Der er i disse år øget offentlig opmærksomhed på unge med ASF – Autisme Spektrum Forstyrrelser. Imidlertid er der ikke aktuelt i Sydjylland noget ungdomsuddannelsestilbud til denne målgruppe.

Det er et målepunkt, at der

 • Etableres et samarbejde mellem Aabenraa Statsskole og Undervisningsministeriet, Aabenraa Kommune og muligvis Region Syddanmark mhp at udbyde et hf-kursus for asf-elever.
  Under forudsætning af at et sådant bæredygtigt samarbejde i form af tilladelse til oprettelse af asf-hf samt det økonomiske fundament herfor er etableret, er det endvidere et målepunkt, at der
 • I skoleåret 2013-2014 udbydes et brobygningsforløb i hf for potentielle asf-elever
 • Pr. 1. august 2014 er uddannet lærerpersonale til at varetage undervisningen i hf-asf
 • Udbydes hf-asf ved Aabenraa Statsskole til start pr. 1. august 2014


2. Brobygning til det omgivende samfund

Brobygningsarbejdet med de afgivende skoler kvalitetsudvikles yderligere i skoleåret 2013-2014

Det er et målepunkt, at der ved skoleårets afslutning er

 • udviklet materiale/video til beskrivelse af fag, som brobygningseleverne møder
 • foretaget evaluering af brobygningsforløbet blandt deltagende brobygningselever
 • foretaget en evaluering af brobygningsforløbet blandt de deltagende skoler
 • foreligger en opdateret handleplan for brobygning til implementering i 2014-2015
 • bilag med handleplan med mål i form af talværdier vedlægges evalueringen af kontrakten
 • brug af virksomheder/institutioner i undervisningen


3. Ombygning og bygningsudvidelse

I 2013-2014 bygger Statsskolen om og udvider med tilbygning til naturvidenskabelig fløj og en rotunde samt påbegynder ombygning og nybygning af C-fløj og indgangspart.

Det er et målepunkt, at skolen i løbet af skoleåret har

 • Sikret midlertidig lokalekapacitet under ombygning
 • Tilbygning til naturvidenskabelig fløj og rotunde er færdiggjort og undervisningsbrugbar
 • Pr. 1. august 2014 er der etableret fysiske rammer til en 1. årgang af hf-asf

Indsatsområder der indgår i ekstrarammen

4. Medarbejderudvikling

Overenskomst 2013 for gymnasielærere implementeres i skoleåret 2013-2014 med start pr. 1. august 2013.
Det er et fokusområde at sikre, at lærernes arbejdstid prioriteres og planlægges, så der i videst muligt omfang er fokus på elevernes udvikling bl.a. gennem mere kontakt mellem elever og lærere og endvidere, at Statsskolens fokus på medarbejdernes gode muligheder for kompetenceudvikling fastholdes og udbygges.

Det er et målepunkt, at Statsskolen i kontraktperioden har

 • Fælles tilstedeværelsestid for alle heltidsansatte gymnasielærere og, at der i resultatlønsrapporten til nærværende kontrakt er redegjort for opfølgningsarbejdet i forbindelse med fælles tilstedeværelsestid
 • Gennemført MUS og to porteføljesamtaler mellem den enkelte gymnasielærer og nærmeste leder eller ledere
 • Udviklet mindst to initiativer til øget kontakt mellem lærere og elever
 • Foretaget en mindre trivselsundersøgelse blandt lærerne vedr. den sociale kapital og fulgt undersøgelsesresultatet op med udarbejdelse af en handleplan


5. Indsats mod fravær og frafald

Ledelsen ved Aabenraa Statsskole har i løbet af 2011 – 2012 udviklet samarbejdsstrukturen og vejlederstrukturen. Det har resulteret i fundamentale ændringer på de angivne områder. Centralt i denne proces står fokusering på elevernes uddannelse og trivsel.

På denne basis fortsættes fokuseringen i lighed med sidste år på dette område også i skoleåret 2013-2014.

 • Det er et målepunkt, at der er planlagt og påbegyndt efteruddannelse for klasselærere i klasserumsledelse
 • Ny fraværsregistrerings- og opfølgningsprocedure ved vejledere og pædagogiske ledere er implementeret og evalueret blandt eleverne
 • ”Knæk studiekoden” og anvendelsen heraf er evalueret blandt eleverne
 • Der ved kontraktperiodens udløb udarbejdes en statistik for de seneste fem skoleår over elevfrafald fordelt på henholdsvis stx og hf. Elevfrafaldet i 2013 – 2014 skal være mindre end gennemsnittet af de fire forudgående skoleår
 • Der udarbejdes en særskilt statistik for 1. – og 2. halvår i skoleåret 2013-2014
 • Elevtrivselsundersøgelse med de samme spørgsmål som i delundersøgelsen ”Elevtrivselsundersøgelse AASS 2013” gennemføres april-maj 2014

Preben Kofoed                                                               Ole Daneved

Bestyrelsesformand                                                        Rektor

Udmøntningsgrad 77,4%