Vejledning

På Aabenraa Statsskole får du en vejledning, som omfatter personlig, individuel og kollektiv vejledning. Her på siden har vi samlet al den information, du skal bruge – uanset om du skal have særlig støtte gennem SPSU, er bagud med lektier, har brug for en personlig samtale eller andet.

Mød vores vejledere

Personale foto

Thomas Thorsen
Vejleder for HF-ASF og for det naturvidenskabelige studieområde.

Kontaktinfo

tt@statsskole.dk
Telefon: 29 26 56 73

Billeder af MM

Maria Madsen
Vejleder for det samfundsfaglige studieområde.

Kontaktinfo

mm@statsskole.dk
Telefon: 29 26 59 69

Portrætbillede af kvinde

Rikke Svane Hansen
Vejleder for HF-afdelingen og det kunstneriske og sproglige studieområde.

Kontaktinfo

RSH@statsskole.dk
Telefon: 29 26 66 19

HAR DU BRUG FOR SÆRLIG STØTTE ?

Vejledningen og læsevejledningen tager sig af ansøgningerne til SPSU

TRÆFFETIDER

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Der er normalt en vejleder til stede mellem kl. 9-14 på alle hverdage.

Individuel vejledning

Den individuelle vejledning er et tilbud til den enkelte elev. Vi kan støtte dig i at gennemføre uddannelsen på normal tid. Vi tilbyder og indkalder til samtaler om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige forhold i relation til dit studieforløb. Du kan også snakke med os om forhold, som er af betydning for senere valg af uddannelse, det vil sige valg af studieretning, fag og linje.  Det er også os, du skal snakke med, hvis du har særlige forhold omkring SU. Intet er for stort eller for småt.

Hvis du har behov for hjælp, som rækker ud over, hvad din vejleder kan tilbyde, kan vi hjælpe dig med at komme i kontakt med personer, foreninger eller myndigheder, som kan hjælpe dig.

Vejledning er altid et samarbejde. Det vil sige, at vi coacher og rådgiver dig, og du bestemmer, hvilke beslutninger der skal føres ud i livet.

Den individuelle vejledning omfatter også hjælp til ansøgninger i forbindelse med SPS (specialpædagogisk støtte).

SU

Du kan få SU fra kvartalet efter, at du fylder 18 år. Bliver du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan tidligst søge SU i minSU 1 måned før den dato, du kan få SU fra. Se mere på www.su.dk eller kontakt Jan Overgaard i bogkælderen.

Buskort

Du kan få Ungdomskort, hvis du opfylder betingelserne for Ungdomskort til ungdomsuddannelser og går på en uddannelse, der giver dig ret til SU. Se mere på www.ungdomskort.dk eller kontakt Jan Overgaard i bogkælderen.

Legatbogen

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Her kan du søge fonde og legater, hvis du har brug for økonomisk støtte til f.eks. studierejser eller andre udgifter i forbindelse med din uddannelse. Her kan du læse om Legatbogen
Søgning ved fonde og legater fungerer uafhængigt at Aabenraa Statsskole og på eget initiativ.
Elever leger stafet

Kollektiv vejledning

Kollektiv vejleding er fælles for en klasse eller hele årgangen. Den omfatter information om studieretningsvalg og valgfag. Derudover orienterer vi om de forhold, der er vigtige for, at du kan træffe realistiske og velbegrundede valg for at gennemføre din ungdomsuddannelse.

Vi giver orientering om de tilbud, som er til rådighed i Studievalg Sydjylland, Ungdommens Uddannelsesvejledning og uddannelsesportalen Uddannelsesguiden

Ofte vil den vejleder, som du møder til den kollektive vejledning, også være den, som følger dig tæt gennem hele din tid på Aabenraa Statsskole.

Elev får vejledning

ASF Mentor

Aabenraa Statsskole tilbyder en HF uddannelse inden for ASF området. På denne uddannelse er der tilknyttet en mentor som til dagligt varetager individuelle samtaler og er bindeled mellem skolens ledelse, lærerne, hjemmet og de offentlige instanser så der skabes et så trygt og rammefast studiemiljø som mulig. Mentoren hjælper den enkelte elev med rettidig aflevering af opgaver og der er fokus på selvforståelse, selvindsigt og diagnoseforståelse. Samtidig er der fokus faglige og personlige kompetencer og udfordringer.

Åben Anonym Rådgivning

Som ung i Aabenraa Kommune har du mulighed for at få rådgivning om de forskellige problemer eller den mistrivsel, du oplever.

Tilbuddet er en del af en forebyggende og behandlende indsats for unge og deres familier og netværk.

Vi tilbyder Åben Anonym Rådgivning hos Henrik som er ungekonsulent, og udgangspunktet er, at du kan få tre anonyme samtaler.

Åben rådgivning

Tumler du med tanker eller har det svært på det sted, du står i dit liv lige nu, kan du kigge forbi hos mig i Åben Rådgivning. Intet er for stort eller småt. Jeg er optaget af det, der optager dig.

Book en tid hos mig på 24 78 33 13.

Glæder mig til at hilse på dig.

Venlig hilsen,
Henrik Hansen
Familiekonsulent Tidlig Forebyggelse
Storegade 30
6200 Aabenraa

Studiecafe og Restudy

Om eftermiddagen åbner studiecafeen og giver mulighed for både faglighed og hygge. Her kan du og dine venner sidde sammen og lave lektier. Hvis der er behov for faglig støtte er der tilknyttet lærere, som kan hjælpe dig videre med dit arbejde.

Du kan også benytte dig af www.restudy.dk. Det er en onlineportal, hvor faglige områder forklares i små videoer, og du kan teste dig selv gennem quizzes. Vi har betalt for, at du kan benytte dig af tjenesten. Du skal bruge dit uni-login, når du logger på.

Læse- og matematikvejledning

I læsevejledningen møder du:

Christa Kulawig Erichsen (CE)
ce@statsskole.dk

Mette Cantby (MCA)
mca@statsskole.dk

Læsevejlederne tilbyder undervisning til dig, der har læse- eller skrivevanskeligheder. Vejledningen kan være i form af støtte til hurtigere og mere effektiv lektielæsning og hjælp til bedre og mere korrekt skrivning. Der tilbydes også undervisning af ordblinde og test for ordblindhed, herunder ansøgning om og introduktion til it-hjælpemidler.

I matematikvejledningen er der en vejleder:

Troels Todsen
tto@statsskole.dk

I matematikvejledningen vil elever med specifikke matematikvanskeligheder blive tilbudt et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, for at give redskaber til at håndtere matematiske udfordringer. For dig, der er eller bliver testet talblind, vil der blive planlagt et individuelt forløb.
Har du udfordringer med læsning, skrivning eller matematik, anbefaler vi, at du og eventuelt dine forældre henvender jer til os hurtigst muligt, også gerne før studiestart. Vi kan kontaktes personligt eller via en faglærer eller vejleder. Vores kontor ligger i B34.

Eksamen og prøver

STX
Du skal aflægge 10 eksamener i alt (skriftlige + mundtlige). I de 10 indgår Studieretningsprojektet, der er en obligatorisk eksamen. Desuden påføres eksamensbeviset også karakteren for NV og AP. De to karakterer indgår i gennemsnit.

Efter 2.g skal du have været til eksamen i mindst 1 fag. Det er kun eksamener på det højeste niveau, man har i faget, der tæller. Det betyder, at hvis du har været til eksamen i et fag i 1.g – og vælger samme fag som valgfag i 3.g, tæller 1.g- prøven ikke med i de 10.

Hvis du har et ekstra A-fag, skal du også op til en ekstra eksamen. Alle øvrige eksamener vælges ved lodtrækning blandt de mulige fag. Det er dog sådan, at du er sikker på at komme til eksamen i A-fag, dog ikke historie.


Derudover skal du hvert år til en række årsprøver og til skriftlige terminsprøver i de fag, du afslutter.

 

HF
HF-elever aflægger prøve i samtlige fag.

Gode råd til eksamen
Skolen har betalt for, at du kan få adgang til denne app som kan støtte dig i dine eksamensforberedelser. App’en indeholder også gode øvelser, som kan hjælpe dig, hvis du lider af eksamensangst. Klik her og følg vejledningerne. Du skal bruge dit uni login, når du logger på.

Kursus i eksamensangst

Hvis du oplever stærk angst i forbindelse med at gå til eksamen er der hjælp at hente. Hvert år afholder vejledningen et kursus hvor du får redskaber til at afhjælpe din eksamensangst. Kurset er for de elever, som kender til at klappen går ned, at de ikke kan koncentrere sig, har stærkt kropsligt ubehag osv. På baggrund af en screening tilbyder vi en plads på kurset til de elever, som har vist interesse. Kurset afholdes i forårssemesteret. Du kan kontakte din vejleder, hvis du vil høre med. Vi sørger også for yderligere information, når tilmeldingsfristen nærmer sig”

Studenter poserer

Eksamensregler

Der er skærpet mødepligt til alle prøver. Man møder 20 minutter før ved mundtlige prøver og 30 minutter før ved skriftlige prøver.

Information om prøveafholdelse sker via Lectio. Du skal sikre dig, at vi har de korrekte oplysninger om dig på skolen. Hvis du har skiftet adresse, efter du søgte om optagelse, skal vi kende din nye adresse og dit telefonnummer.

Din mobiltelefon/smartphone skal afleveres, inden prøven begynder.

Når vi ved skriftlige prøver har uddelt opgavesæt og givet en fælles meddelelse, er prøven i gang. Ved mundtlige prøver er prøven gået i gang, når du har trukket dit spørgsmål. En prøve, der er startet, ender med en karakter.

Klageregler

Mundtlige prøver:

Klager kan handle om a) eksamensgrundlaget (du er blevet eksamineret i noget, der ikke er undervist i). b) prøveforløbet eller c) bedømmelsen.

En klage skal stiles til rektor og der er en klagefrist på 14 dage. Det er dog bedst at klage, mens censor endnu er på skolen.

Klagen skal være konkret, skriftlig og begrundet.

Skriftlige prøver (herunder SRP, SRO og SSO):

Opsøg information om klagevejledning hos rektor Lone Mailandt-Poulsen.

En klage skal stiles til rektor, og der er en klagefrist på 14 dage, fra du modtog karakteren.

Klagen skal være konkret, skriftlig og begrundet.

Klageregler fremgår af Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser nr. 343 af 08/042016 Link til klageregler

Tid og sted

Skriftlige prøver:

Du skal sidde på din plads 30 minutter før eksamen ved skriftlige prøver. Lokaler samt hvornår eksamen begynder, fremgår af din prøveplan og dit skema i Lectio.

Skriftlig musik: Disse prøver foregår i M-fløjen, og der gælder særlige mødetider for Musik, så her skal du se den særlige instruks for musikelever.

De øvrige skriftlige prøver foregår i G2, G1 eller B203.

Mundtlige prøver:

Du skal møde 20 minutter før eksamen ved mundtlige prøver. Lokaler samt hvornår eksamen begynder, fremgår af din prøveplan og dit skema i Lectio.

Sygdom, udeblivelse

Hvis du på grund af sygdom er forhindret i at møde til prøve, skal du straks kontakte skolen på tlf.: 74 62 23 11. Du vil blive bedt om at aflevere en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

Hvis du bliver syg i løbet af en prøve, bliver det betragtet som et prøveforsøg, og du får ikke lov til at gå til sygeprøve.

Hvis du af en anden årsag er forhindret i at møde til en prøve, vil den eksamensansvarlige eller rektor tage stilling til sagen.

Udeblivelse fra en prøve medfører bortvisning. Rektor kan dog udøve skøn ved uforskyldt forsinkelse.

Dispensationer

Du kan ved henvendelse til den eksamensansvarlige leder få information om, hvilke dispensationsmuligheder du har, og om du opfylder kravene til at få dispensation. Det er også her, du kan få at vide, når sidste frist for ansøgning om dispensation er, og du kan få den ansøgningsblanket, du skal udfylde.

Eksempler på dispensationsmuligheder:

  • Forlænget forberedelsestid ved mundtlig eksamen.
  • Forlænget prøvetid ved mundtlig eksamen.
  • Forlænget prøvetid ved skriftlig eksamen.

Eksaminationsmateriale i på CD eller USB-stik til brug for elever med IT-rygsæk

Eksamen i de enkelte fag

Når du går på Aabenraa Statsskole, vil du få eksamensorientering i de fag, du følger på skolen. Regler for eksamen i de enkelte fag fremgår desuden af fagets læreplaner. Her kan du læse om, hvad man bedømmer dig på, og hvordan eksamen tilrettelægges. Det fremgår også, hvor lang tid du har til rådighed, og om du må benytte dig af hjælpemidler ved eksamen.

Du kan finde de enkelte fags læreplaner her:

STX

HF

HF ASF

Aflevering af skriftlige eksamensopgaver

Skriftlige prøver:

Herunder aflevering af SRP, SSO, ks, nf og AT-synopsis:

Vær opmærksom på, at din opgave skal afleveres digitalt via et link på din forside i Lectio eller i Netprøver.

Ved aflevering skal din prøve/opgave være gemt i pdf-format, og du skal uploade til Lectio/Netprøver. Du skal aflevere i god tid, da du ikke får mere tid, når prøven er slut.

Vær opmærksom på, at det er dit ansvar, at censor kan åbne filen. Derfor skal du aflevere i pdf-format, fordi det filformat kan åbnes, uanset hvilket program man benytter på sin computer.

Internetadgang

Tilladte hjælpemidler:

De hidtil gældende regler om adgang til nettet ved de gymnasiale prøver er skærpet.

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at benytte internettet som fagligt hjælpemiddel.

Det er således ikke tilladt at foretage søgninger på nettet, fx ved brug af Google, og det er ikke tilladt at anvende kommunikationsudstyr, fx mobiltelefoner, smartwatch.

Digitalt materiale, der kan opbevares lokalt, dvs. på din egen computer, må ikke tilgås via nettet. Du skal derfor før prøven have gemt alt det materiale, du ønsker at kunne tilgå på din egen computer. Det gælder også de dokumenter, som du måtte have gemt ”i skyen”, fx i Google Drev eller Dropbox.

Det er tilladt fx at benytte digitale ordbøger eller digitale lærebøger, der er brugt i undervisningen, som ikke kan opbevares på din egen computer, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen. Konkret materiale, som der kan linkes direkte til via undervisningsbeskrivelsen, er det også tilladt at tilgå via internettet, hvis det ikke på forhånd har kunnet downloades på computeren.

Det er ikke tilladt at benytte netadgangen til at tilgå interaktive programmer (fx Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth eller Grammarly.)

Aktiviteten på internetserveren logges løbende og overvåges under prøverne med henblik på at tjekke om nogen bruger nettet ulovligt.

 

Betingelser for prøvedeltagelse

For at kunne indstilles til prøve i et fag, skal du have fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår. Endvidere er det en betingelse for adgang til eksaminationen, at du har afleveret de opgaver, projekter, synopser mv., som du skal have udarbejdet til brug for eksaminationen. Endvidere skal disse produkter opfylde de formelle krav. Disse krav fremgår af de enkelte fags læreplaner.

Tilmelding til eksamen sker automatisk, i de fag du følger på skolen.

Skolen kan efter konkret vurdering aftale prøve som selvstuderende med elever, der i øvrigt har normalt STX- eller HF-forløb forløb og med elever, som i øvrigt har fortabt retten til at blive indstillet til prøve, fx pga. manglende studieaktivitet.

Aftaleindgåelse eller tilmelding til prøve skal eleven foretage senest den 20. marts. Tilmeldingen sker til den eksamensansvarlige.  Der betales depositum kr. 500 pr. fag. Dog max kr. 3.000,-

Bedømmelsen

Ved eksamen får den karakter ud af 7-trinsskalaen. Karakteren får du på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præsentationen opfylder de faglige mål, som fremgår af fagets læreplan. En beskrivelse af karakterskalaen og regler for karakterfastsættelse fremgår af Bekendtgørelse om karakterskalaen og anden bedømmelse BEK nr. 262 af 20. marts 2007.

Læs mere om bekendtgørelsen her: Link til bekendtgørelsen

Vejledning om overgang til uddannelse

Studievalgsvejleder, Niels Henrik

Studievalg

Studievalg Sydjylland vejleder dig om videregående uddannelse og job. Her på skolen er din vejleder Niels Henrik Axel

Kontakt Niels Henrik:
Tlf: 3333 2054
Mail: niha@studievalg.dk

Undervisningsministeriet

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU vejlederen kender du fra folkeskolen. UU vejleder dig inden du starter på en ungdomsuddannelse og hjælper dig med at få afklaret hvilken ungdomsuddannelse, du skal vælge. UU vejlederen kan også hjælpe, hvis du ønsker at skifte uddannelse.

Gå til UU i Aabenraa Kommune

studentum logo turkis

Studentum.dk

Studentum.dk er en uddannelses- og karriereguide til unge, der søger inspiration til deres uddannelses- og karrierevalg. På guiden kan man bl.a. møde medarbejdere på tværs af forskellige virksomheder og brancher og læse om deres arbejde og uddannelsesvej.

Gå til Studentum.dk

evejledning tlf 70 22 22 07

Uddannelsesguide og eVejledning

eVejledning er en landsdækkende mulighed for at få anonym vejledning om uddannelse og job. Du kan få vejledning dag – aften og weekend på telefon, chat og mail. eVejledning tilbyder også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Du kan også finde os på sociale medier, hvor du kan få relevante nyheder om uddannelser, uddannelsesvalg og jobmuligheder. På UddannelsesGuiden finder du forskellige værktøjer, du kan bruge i dit valg af uddannelse. Vi glæder os til at møde dig.

Spørg en eVejleder